عوامل اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی مؤثّر بر رضایتمندی از ازدواج مجدد زنان مطلقه در شهرستان  اهواز

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

     هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در زمینه رضایتمندی زنان از ازدواج مجدد می باشد. روش تحقیق پیمایشی است و از نظر وسعت پهنانگر می باشد. جامعه آماری آن کلیه زنان مطلقه شهرستان اهواز می‌باشند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر با 128 نفر تعیین شده است. روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای مطبق است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که پایایی آن از طریق آلفای کرنباخ محاسبه شده و برای متغیر وابسته برابر با 83/0 است. روایی پرسشنامه از نوع صوری است.      نتایج نشان می دهد که میزان رضایتمندی از ازدواج مجدد در زنان مطلقه در حد متوسط است. آزمون مقایسه میانگین نشان می‌‌دهد که میزان رضایتمندی از ازدواج مجدد بر حسب وضعیت اقتصادی تفاوت معناداری از یکدیگر دارد. بین اعتقادات مذهبی و داشتن فرزند از ازدواج قبلی با میزان رضایتمندی از ازدواج مجدد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هر چه اعتقادات مذهبی بیشتر باشد، میزان رضایتمندی از ازدواج مجدد افزایش می­یابد و هر چه اعتقادات مذهبی کمتر شود، میزان رضایتمندی از ازدواج مجدد کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

عوامل اجتماعیو فرهنگی و جمعیتی مؤثّر بر رضایتمندی از ازدواج مجدد زنان مطلقه در شهرستان  اهواز

نویسندگان [English]

  • Nabi Allah Idar 1
  • majid hekmati manesh 1
  • Abolghasem HeidarAbadi 2
چکیده [English]

     هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در زمینه رضایتمندی زنان از ازدواج مجدد می باشد. روش تحقیق پیمایشی است و از نظر وسعت پهنانگر می باشد. جامعه آماری آن کلیه زنان مطلقه شهرستان اهواز می‌باشند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر با 128 نفر تعیین شده است. روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای مطبق است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که پایایی آن از طریق آلفای کرنباخ محاسبه شده و برای متغیر وابسته برابر با 83/0 است. روایی پرسشنامه از نوع صوری است.      نتایج نشان می دهد که میزان رضایتمندی از ازدواج مجدد در زنان مطلقه در حد متوسط است. آزمون مقایسه میانگین نشان می‌‌دهد که میزان رضایتمندی از ازدواج مجدد بر حسب وضعیت اقتصادی تفاوت معناداری از یکدیگر دارد. بین اعتقادات مذهبی و داشتن فرزند از ازدواج قبلی با میزان رضایتمندی از ازدواج مجدد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هر چه اعتقادات مذهبی بیشتر باشد، میزان رضایتمندی از ازدواج مجدد افزایش می­یابد و هر چه اعتقادات مذهبی کمتر شود، میزان رضایتمندی از ازدواج مجدد کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • رضایتمندی از ازدواج مجدد
  • زنان مطلقه
  • عوامل اقتصادی اجتماعی
  • اعتقادات مذهبی و داشتن فرزند از ازدواج قبلی