عوامل اجتماعی و  فرهنگی مؤثّر بر پذیرش معلولین در جامعه ( شهر شهرکرد)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

پذیرش معلولین عامل مهمی در روابط اجتماعی و حضور معلولین در جامعه است و درحقیقت برگرداندن کلیشه های منفی شناخته شده می باشد. پژوهش حاضر نیز به بررسی عوامل موثر بر پذیرش معلولین در جامعه می پردازد.روش پ‍ژوهش پیمایشی و جامعه آماری شامل 4058 نفر معلولین که 352نفربراساس روش نمونه گیری سهمیه ای( 58نفرنابینا، 68نفرناشنوا و114نفرجسمی –حرکتی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شده  اند. ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخت که به تأیید استاد راهنما و استادان مجرب رسید و پایایی کل آن برابر با 96/0می باشد . نتایج نشان داده که بین سرمایه اجتماعی، امکانات ایاب و ذهاب، نحوه گذراندن اوقات فراغت، ارائه خدمات توانبخشی، آموزش و کارآفرینی، برنامه های رسانه های جمعی، ویژگی های شخصیتی و حمایت خانواده و پذیرش معلولین در جامعه همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. بین وضعیت تأهل، تحصیلات معلولین ، تحصیلات پدرشان ، تحصیلات همسرشان و شغل معلولین و پذیرش آنها در جامعه  تفاوت معناداری وجود دارد. تفسیر رگرسیون (روش همزمان) نشان داد که مهمترین عوامل مؤثّر بر پذیرش معلولین در جامعه سرمایه اجتماعی  ، خانواده  ، رسانه های جمعی   و امکانات ایاب و ذهاب می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

عوامل اجتماعی و  فرهنگی مؤثّر بر پذیرش معلولین در جامعه ( شهر شهرکرد)

نویسندگان [English]

  • Asghar Mohammadi
  • ُُShahrbanoo Ghafarpoor
چکیده [English]

پذیرش معلولین عامل مهمی در روابط اجتماعی و حضور معلولین در جامعه است و درحقیقت برگرداندن کلیشه های منفی شناخته شده می باشد. پژوهش حاضر نیز به بررسی عوامل موثر بر پذیرش معلولین در جامعه می پردازد.روش پ‍ژوهش پیمایشی و جامعه آماری شامل 4058 نفر معلولین که 352نفربراساس روش نمونه گیری سهمیه ای( 58نفرنابینا، 68نفرناشنوا و114نفرجسمی –حرکتی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شده  اند. ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخت که به تأیید استاد راهنما و استادان مجرب رسید و پایایی کل آن برابر با 96/0می باشد . نتایج نشان داده که بین سرمایه اجتماعی، امکانات ایاب و ذهاب، نحوه گذراندن اوقات فراغت، ارائه خدمات توانبخشی، آموزش و کارآفرینی، برنامه های رسانه های جمعی، ویژگی های شخصیتی و حمایت خانواده و پذیرش معلولین در جامعه همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. بین وضعیت تأهل، تحصیلات معلولین ، تحصیلات پدرشان ، تحصیلات همسرشان و شغل معلولین و پذیرش آنها در جامعه  تفاوت معناداری وجود دارد. تفسیر رگرسیون (روش همزمان) نشان داد که مهمترین عوامل مؤثّر بر پذیرش معلولین در جامعه سرمایه اجتماعی  ، خانواده  ، رسانه های جمعی   و امکانات ایاب و ذهاب می باشند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • پذیرش معلولین
  • سرمایه اجتماعی
  • خانواده
  • خدمات توانبخشی و رسانه ها