بررسی رابطه بین اشتغال زنان و کیفیت روابط خانوادگی آنان در شهر مهاباد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران آموزشکده فنی حرفه ای سما- واحد مهاباد، ایران

2 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین اشتغال زنان و کیفیت روابط خانوادگی آنان در شهر مهاباد می­باشد و روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه زنان متأهل با دامنه سنی60 ـ20 سال شاغل شهر مهاباد در سال 94ـ93 به تعداد 2995 نفر می­باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 350 نفر برآورد گردیده و نمونه­ها به شیوه خوشه­ای چندمرحله­ای و همچنین تصادفی ­سیستماتیک انتخاب گردیدند. گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه محقق­ساخته که ضریب پایایی آن به­ کمک آلفای کرونباخ 89/0 به­ دست آمد، صورت گرفت. به ­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون خی­دو و با کمک جدول فراوانی و درصد استفاده شده است. فرضیه اصلی تحقیق با آزمون خی­دو و مقدار خطای 5 درصد و سطح معنی­داری 95 درصد مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین نتایج یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که روابط خانوادگی زنان شاغل از کیفیت بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه بین اشتغال زنان و کیفیت روابط خانوادگی آنان در شهر مهاباد

نویسندگان [English]

  • Hesam Nasiri 1
  • Nematollah taghavi 2
چکیده [English]

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین اشتغال زنان و کیفیت روابط خانوادگی آنان در شهر مهاباد می­باشد و روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه زنان متأهل با دامنه سنی60 ـ20 سال شاغل شهر مهاباد در سال 94ـ93 به تعداد 2995 نفر می­باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 350 نفر برآورد گردیده و نمونه­ها به شیوه خوشه­ای چندمرحله­ای و همچنین تصادفی ­سیستماتیک انتخاب گردیدند. گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه محقق­ساخته که ضریب پایایی آن به­ کمک آلفای کرونباخ 89/0 به­ دست آمد، صورت گرفت. به ­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون خی­دو و با کمک جدول فراوانی و درصد استفاده شده است. فرضیه اصلی تحقیق با آزمون خی­دو و مقدار خطای 5 درصد و سطح معنی­داری 95 درصد مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین نتایج یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که روابط خانوادگی زنان شاغل از کیفیت بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اشتغال
  • زنان
  • روابط خانوادگی و مهاباد