مطالعه‌ی تطبیقی خانواده‌های بهره‌گیر و بی‌بهره از ماهواره مطالعه موردی: (خانواده‌های شهرستان اردبیل)

نویسنده

دانشگاه امام حسین

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتارهای خانواده‌هایی که از ماهواره استفاده می‌کنند با خانواده‌هایی که از ماهواره استفاده نمی‌کنند، می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی آزمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول (گروه کنترل) را خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که در شهر اردبیل ساکن هستند و از شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده نمی‌کنند و گروه دوم (گروه گواه) را خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که در شهر اردبیل ساکن هستند و از شبکه‌های ماهواری استفاده می‌کنند. به‌دلیل این که تعداد جامعه آماری در هر دو گروه مورد مطالعه نامشخص است، برای تعیین حجم نمونه برای هر دو گروه از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد. طبق فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد نمونه آماری برای هر دو گروه برابر 384 به‌دست آمده است که با روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع خوشه‌ای جمع‌آوری شد. به‌منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز، از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و برای تحلیل فرضیات از آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین پایبندی مذهبی، اجتماعی‌کردن، صمیمیت زناشویی و روابط خارج از عرف در بین خانواده‌هایی که از ماهواره استفاده می‌کنند با خانواده‌هایی که از ماهواره استفاده نمی‌کنند، تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of family members who use or don't use satellite (Case study: Family members of Ardebil)

نویسنده [English]

  • Roknadin Rashidi, Allehashem
چکیده [English]

The aim of this study is to examine the effect of satellite channels on emotions and behaviors of family members who are living in Ardebil. With respect to its goal, this study is practical, and methodologically, it is comparative. The statistical population of this study falls into two groups. The first group includes families who inhabit in Ardebil and do not watch satellite channels and the second group includes families who inhabit in Ardebil and watch satellite channels. Since the total population for both groups is unknown, Cochran's formula for infinite populations is used to determine the two sample sizes. Based on the Cochran's formula for infinite populations, sample size for both groups was calculated to be 384. The samples were gathered according to cluster random sampling method.  In order to collect the required data, questionnaire was used. Moreover, SPSS software was used to analyze data and T-test was used to analyze hypotheses for both groups. The results show that there is  a significant difference between the two groups, i.e. families who watch satellite channels and families who do not watch them, in the following items: legal relationships, socialize, marital intimacy, and acceptance of betrayal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satellite channels
  • emotions
  • behavior of family members
  • Ardebil