تأثیر سرمایه فرهنگی بر دلبستگی شغلی در بین استادان دانشگاه محقق اردبیلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد خلخال

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی و دلبستگی شغلی در بین استادان دانشگاه محقق اردبیلی می­باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش­شناسی پیمایشی از نوع توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه استادان دانشگاه محقق اردبیلی می­باشد که تعداد آن‌ها برابر 300 نفر می­باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه آماری برابر 169 نفر به‌دست آمده است که با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی بوردیو و پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانـونگو استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری (spss)، برای تحلیل فرضیه­های تحقیق از ضریب رگرسیون تک‌متغیره، آزمون­های معنی­داری T و تحلیل و اریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که سرمایه فرهنگی بر دلبستگی شغلی استادان دانشگاه محقق اردبیلی تأثیر مثبت معنی­داری دارد. همچنین نتایج نشان می­دهد که تحصیلات بر دلبستگی شغلی استادان دانشگاه محقق اردبیلی تأثیر معنی­داری دارد و با افزایش تحصیلات، میزان دلبستگی شغلی نیز افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Cultural Capital on Job Involvement among masters of Mohaghegh Ardebili University

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezapour 1
  • Jafar Ebrahimi 2
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of cultural capital and job involvement among the masters of Mohaghegh Ardebili University. The aim of this research is applied and the survey methodology is descriptive and correlation. The study population included all faculty members of Mohaghegh Ardabili University that their number is 300 people. Cochran formula used to determine sample size and the number of statistical samples obtained from 169 patients who were selected by random cluster sampling.  For data collecting the questionnaire Bourdieu cultural capital and Kanungu job involvement questionnaire were used. Statistical software spss was used for data analysis, and for analysing these hypotheses, the Univariate regression coefficients, T-test and analysis of variance have been used. The results show that cultural capital has a significant positive effect on job involvement of Mohaghegh Ardebili University professors. Also, these results show that education has a significant impact on job attachment of Mohaghegh Ardebili University professors. By enhancing the level of education, job attachment increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : cultural capital
  • Job Involvement
  • university professors
  • Mohaghegh Ardebili