بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر دامغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود که به زندگی فرد معنی و مفهوم می‌بخشد و زندگی را ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر می‌سازد. مصرف کالاهای فرهنگی به‌عنوان یکی از ابعاد حیات فرهنگی که در عمل و کنش افراد حضور دارد متأثر از سرمایه اجتماعی می‌باشد. هدف تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی دانش‌آموزان با مصرف کالاهای فرهنگی آن‌ها در شهر دامغان صورت گرفته است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است که بعد از برآورد اعتبار و پایایی، در بین پاسخگویان با روش نمونه‌گیری تصادفی توزیع گردید. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان این شهر در سال 1392 می‌باشد که شامل 2608 دانش‌آموز بود که از این تعداد با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 380 نفر تعیین شدند. نتیجه به‌دست‌آمده نشان داد حاصل مصرف کالاهای فرهنگی بین جنسیت و نوع مدرسه متفاوت است؛ و بین متغیرهای طبقه اجتماعی ـ اقتصادی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی، عضویت در گروه‌های اجتماعی و درنهایت سرمایه اجتماعی دانش‌آموزان با مصرف فرهنگی آن‌ها رابطه معنادار تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Social Capital and Cultural Goods Consumption among High School Students in Damghan City

نویسندگان [English]

  • Shima Sedighi
  • Soroush Fathi
چکیده [English]

Social capital is a suitable platform for human capital and physical productivity and considered a way to achieve success that gives meaning to life and makes life easier and more enjoyable. Consumption of cultural goods as an aspect of cultural life in action is influenced by the presence of social capital. The aim is to investigate the relationship between students' social capital and cultural consumption in Damghan city. The research method is survey and data collection is done by a questionnaire that after acquiring validity and reliability, are distributed among the participants with a random sampling technique. The statistical population is all students of this city in 2013, which is 2608. A sample of 380 is determined by Cochran’s formula. The result shows that the result of consumption of cultural goods is different between gender and type of school, and the relationship between socio-economic class, social trust, social participation, social interaction, membership in social groups and the social capital of students with their cultural consumption is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption of cultural goods
  • Social capital
  • Social trust
  • social participation