رابطه میان ساختار توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و تحولات ساختار جمعیتی نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر (مطالعه موردی خانواده‌های ساکن شهر تهران سال 95ـ94)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و ساختار جمعیتی نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر انجام گرفته است. چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریه سیف‌اله سیف‌اللهی در دو سطح کلان و خرد می‌باشد. این تحقیق به روش اسنادی، مطالعه میدانی و پیمایشی با تکنیک پرسشنامه که دارای اعتبار صوری و سازه‌ای و اعتماد (آلفای کرونباخ بالای 70 درصد) به‌دست‌آمده است. جامعه آماری بررسی حاضر خانوارهای ساکن سال 95ـ94 ساکن شهر تهران می‌باشد که تعدادشان بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران 1/4 میلیون نفر گزارش‌شده است و بر اساس فرمول کوکران تعداد حجم نمونه به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای و سهمیه‌ای انتخاب شد و با توجه به سطح سنجش متغیرها از آزمون‌های آماری کولموگروف ـ اسمیرنوف و بررسی فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون t تک نمونه‌ای گزارش گردید و نتایج ذیل حاصل گردید. یافته‌های اسنادی نشان از رابطه ناگسستنی ساختار توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و تحولات عناصر و مؤلفه‌های جمعیتی نظام خانواده می‌باشد. مصاحبه با متخصصان نشان از مهم‌ترین تحولات خانواده بر اساس گسترش خانواده هسته‌ای است و یافته‌های پیمایشی نشان از نتایج آزمون t تک نمونه‌ای حاکی از رابطه معنادار میان ساختار توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و تحولات عناصر و مؤلفه‌های جمعیتی نظام خانواده در ایران طی سه دهه اخیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Structure of Economic-Social Development and Demographic Structure in Family System in Iran over the Past Three Decades

نویسندگان [English]

  • Nahid Tahermohammadi
  • Seifolah Seifolahi
چکیده [English]

This study aimed to examine the relationship between structure of economic-social development and demographic structure in family system in Iran over the past three decades. The theoretical framework of study is based on the theory of SaifullahSaifullahi in both macro and micro levels. This study is obtained from documents, field study and survey by questionnaire technique that have formal and structural and credit validity (Cronbach's alpha upper than 70%).  The statistical society of this study are the number of households living in Tehran in95-94 based on data from the Statistical Center of Iran reported 4/1 million households and were selected according to Cochran formula by the sample size via cluster and sharing sampling method and according to the variables measurement level it was reported form statistical tests by Kolmogorov-Smirnov and investigating hypotheses of study through one-sample t-test and following results were obtained. Documentary evidences have shown inseparable association of economic-social development and changes of demographic elements and components of family system. Interviews with experts showed that the most important developments in the family based on propagation of nuclear family and the survey findings showed the results of one-sample t-test representing significant relationship between the structure of economic-social development and demographic elements and components in family system in Iran over the past three decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demographic structure in family system
  • inharmonious development
  • elements and components forming social system