بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر فاصله اجتماعی (انزوا) در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی از دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

امروزه حضوری شبکه‌های اجتماعی در زندگی اجتماعی شهروندان بخش جدایی ناپذیری از زندگی شده‌اند. هرچند نمی‌توان منکر برخی محاسن این شبکه‌ها شد، اما استفاده غیرمعمول از این شبکه‌ها پیامدهای نامطلوبی را برای جامعه و افراد به دنبال خواهد داشت. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر فاصله اجتماعی (انزوا) در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با روش توصیفی از نوع پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان عضو شبکه‌های اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر هستند که حجم نمونه با استفاده از جداول لین و مورگان برای سطح اطمینان 095/0 و حداکثر پراکندگی به تعداد 384 نفر برآورد شده و شیوه نمونه گیری نیز سیستماتیک چند مرحله‌ای است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی اثر معناداری بر انزوای اجتماعی، شدت ارتباطات خانوادگی، عضویت در گروه‌های واقعی، اعتیاد به اینترنت، بحران هویت و اختلال در شکل گیری شخصیت، تعارض ارزش‌ها و گسترش ارتباطات نامتعارف داشته‌اند، اما میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر اساس پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد تفاوت معناداری را نداشته، هرچند بر اساس جنسیت متفاوت بوده و مردان بیش از زنان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of social networks on social distance (isolation) in students of Islamic Azad University, Shoushtar Branch

نویسندگان [English]

  • behzad hakiminya 1
  • NABIALLAH ider 2
1 .
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shooshtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

Today, the presence of social networks in the social life of citizens has become an integral part of life. Although some of the benefits of these networks can not be denied, unusual use of these networks will have adverse consequences for society and individuals. In this regard, this research was conducted with the aim of investigating the effect of social networks on social distance (isolation) in students of Islamic Azad University, Shoushtar Branch, using a descriptive survey method. The statistical population of the study consisted of all students of Social Network members at Islamic Azad University, Shoushtar Branch. The sample size was estimated using the Lynn and Morgan tables for a confidence level of 0.95 and a maximum dispersion of 384 people, and the sampling method is also a multi-stage systematic. The results of this study have shown that the use of social networks has a significant effect on social isolation, the intensity of family relationships, membership in real groups, Internet addiction, identity crisis, disruption in personality formation, conflict of values, and the expansion of unconventional communication. But the amount of social networking based on the socio-economic base of individuals does not have a significant difference, although it varies according to gender, and men use social networks more than women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Social Isolation
  • family ties intensity
  • membership in real groups
  • internet addiction