نابسامانی اجتماعی و تاثیر آن بر کجروی جنسی در قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نابسامانی اجتماعی با معرف های رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی، مهاجرت و تاثیر آن ها در جرم کجروی جنسی در شهر قم است. رشد شتابان جمعیت، مهاجرت های درونی و بیرونی، و رشدشهرنشینی، شهر و محلات آن را کانون مسایل اجتماعی می نماید و سامان اجتماعی شهر را با تغییرهای تند و بی نظمی رو در رو می کند که عامل بسیاری از جرم ها از جمله کجروی جنسی است. از روش اسنادی برای مطالعه رشد جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی بهره برده شد. از روش پیمایش برای جمع آوری داده ها، فرضیه آزمایی ومطالعه تاثیر نابسامانی بر انجام کجروی استفاده شد. جامعه آماری، شامل مجرم های 2 زندان قم با جرم کجروی جنسی است. از جامعه آماری زندان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک با توجه به متغیرهای سن، تحصیلات و جرم با استفاده از فرمول کوکران با اعتماد 96/1، از 3500 مجرم، 346 نفر انتخاب شد. پایایی پرسشنامه 802/ بدست آمد0 مهاجرت به میزان 155/0، رشد جمعیت110/0، شهرنشینی142/0، بر جرم انحراف جنسی تاثیر داشتند. برای اجتناب از تاثیر عوامل نابسامانی بر جرم مورد بحث ما لازم است از مهاجرت های غیر ضرور، و با تنوع جمعیتی، همچنین سکونت های قومی در مناطق شهر با انگیزه های گوناگون جلوگیری شود. حل مشکل اجاره نشینان و خانه دار کردن آن ها به حل مشکل کمک می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Unorganised and his effects on sexual deviance in Qom city

نویسنده [English]

  • سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم
چکیده [English]

The aim of this research was sociological investigation of the causes of Sexual deviance in the Qom city. The present research is of kind which has been performed by survey and documentary method. Statistical Society was sexual deviant persons in prisons of Qom and which where 346 sexual deviant. The volume selected sample has been obtained about 346 sexual deviant in Qom prisons on the basis of Cochran formula. The information needed for this research has been calculated by using questionnaire and interview performed in one presence but in two local prison and Qom locals .Degree of alpha of prison questionnaire is 0/802 shows (stability and reliability) but question of questionnaire were sever standardized questionnaire for that calculated credeity. The Pearsons correlation coefficient is used for hypothesis testing. Studied the independents variables urbanization, immigration, theft and neigbour mobility and his effect in sexual deviant.The results show the sever regreesion variable that had powerful relation between mobility in neigboure and sexual deviant. Other relation is immigration and sexual deviant result that are uphold our hypothesis.
K

کلیدواژه‌ها [English]

  • " sexual deviant"
  • " urbanization"
  • "migration"
  • i" populatiol row"