بررسی رابطه نشاط اجتماعی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان آتش نشانی کلانشهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گروه مدیریت ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه نشاط اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان آتش نشانی کلانشهر تبریز انجام شده است. به این منظور، ابتدا نظریه های موجود در مورد نشاط اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته، سپس با استفاده از مطالعه میدانی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت و روش، یک تحقیق همبستگی و از نظر زمانی یک مطالعه مقطعی و یک بررسی پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شاغل در سازمان آتش نشانی تبریز هستند. طبق فرمول کوکران ،تعداد نمونه مورد نیاز 234 نفر از کارکنان می باشد. در تحقیق حاضر برای ارائه نتایج از روشها و آماره های توصیفی و نیز برای آزمون فرضیه ها از آزمون t نمونه و همبستگی پیرسون استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نشاط اجتماعی و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی (745/0=r)، بعد قانونی(519/0=r)، بعد اقتصادی(547/0=r)، بعد اخلاقی(656/0=r) و بعد نوع دوستانه(335/0=r) مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان آتش نشانی تبریز، رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Relationship between Social Bliss and Employee Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • mohammadtaqi hakimkhani 1
  • sirous Fakhimiazar 2
1 Master of Management Executive, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present study with the aim of investigate the relationship between social vitality with the amount social responsibility firefighting personnel was conducted metropolis of Tabriz. For this purpose, Beginning the existing theories about social vitality and social responsibility were studied, Then using field study To check hypotheses Research Been paid. Research Methodology based on the objective,of Practical and based on the nature ,a correlational study and In terms of time is a cross-sectional study and a survey is time. A questionnaire was used for data collection. The population of the investigation are all Staff of the fire department Tabriz. According to the Cochran formula, The number of samples required is 234 Person of employees. In study is to present for Deliver results of the methods and descriptive statistics and for hypothesis testing t-test and Pearson correlation and Data analysis was performed with SPSS software. The results shows that Between the social vitality and social responsibilityTabriz fire staff, there is a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social vitality
  • happiness
  • vitality in the work environment
  • social responsibility
  • social responsibility dimensions