مدل تدوین خط‌مشی‌گذاری سازمان تامین اجتماعی با رویکرد پست‌مدرنیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تدوین خط‌مشی‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد پست‌ مدرنیسم است. روش تحقیق آمیخته اکتشافی است؛ جامعه آماری شامل متخصصان سازمان تامین اجتماعی و اساتید دانشگاه آشنا به ادبیات رفاه اجتماعی بودند که در فاز کیفی با نمونه گیری هدفمند و تکنیک گوله برفی به تعداد 23 نفر و در فاز کمی با رویکرد نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری قضاوتی به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در فاز کیفی با مصاحبه نیمه سختار یافته و در فاز کمی با پرسشنامه نیمه باز 61 سوالی بود. فاز اول داده ها به روش کد گذاری برگرفته از نظریه داده بنیان و به کمک نرم افزار Atlasti و در فاز کمی با کمک نرم افزار Pls مدل برآمده از فاز نخست تحقیق به روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که 93/0 از مشارکت کنندگان بر مدل مفهومی تحقیق اجماع داشتند و تمامی ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین گردید. برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها در فاز کیفی از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور نخبگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 95/0بدست آمد. مقوله محوری پژوهش حاضر، تدوین خط مشی گذاری با رویکرد پست مدرن است که با توجه به شرایط علی و زمینه ای و میانجی، ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین شد و سپس مدل نهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model Policy- making Formulation for social security organization with a Postmodernism Approach (Mixed Research Method)

نویسندگان [English]

  • motahar ebrahimi 1
  • Hosein Shariat 2
  • Masoud pourkiani 2
1 Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

The aim of the present research is to design the policy-making model in social security organization with post-modernism approach. The research is of the mixed, exploratory type. Therefore, the approach in this research is qualitative- quantitative (mixed). The statistical universe of the first phase (qualitative) and the second phase (quantitative) of the research consisted of academic experts familiar to the literature of social welfare and policy making, and specialists in social security. In the first phase, 23 individuals were selected employing targeted sampling with snowball sampling technique while in the second phase, 30 individuals were selected employing targeted sampling with judge mental sampling technique. In the first phase, data was gathered through questionnaires, instructing essentials and in the form of semi-structured, while in the second phase, it was gathered through half-open questionnaires with 61 items. In the first phase, data was analyzed through lab ling obtained from theorization (data-based), employing Atlasti software. In the second phase, the model test, obtained from the first stage of research was used in the form of modeling structural equations, using PLS software and descriptive statistics, central indexes and the percentage of consensus on model. 93 percent of participants had consensus on the conceptual model of the present research, so that all dimensions of the data-based extracted model were explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-modernism
  • policy- making models
  • social security organization