بررسی موانع نهادمندی احزاب عصر مشروطه در فرهنگ سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار جامعه شناسى، دانشگاه تهران، دانشکدۀ علوم اجتماعى، گروه جامعه شناسى، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با رویکرد جامعه‏ شناختی به موانع نهادمندی احزاب اولیه‏ ایران پرداخته شده است. حزب، سازمانی است که اولین بار در جوامع غربی تاسیس گردید. اقشار و طبقات اجتماعی از طریق احزاب، مطالبات خود از حاکمیت را دنبال می‏ کردند، نظام دموکراسی غرب بستر مناسبی برای رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی بود که احزاب می‏ توانستند در آن به رقابت با هم بپردازند. همزمان با شکل گیری و تثبیت مدرنیسم در جوامع غربی و استقرار نظام دموکراتیک، احزاب بعنوان نهادهای اجتماعی- سیاسی در ساختار جامعه مدرن وظایف و کارکردهای معینی برعهده گرفتند. چنین شرایطی منجر به نهادمندی احزاب و تشکیل نظام‏ های سیاسی تک‏ حزبی، دو حزبی و چندحزبی شد. در ایران، مقارن با انقلاب مشروطه و تاسیس پارلمان، اولین احزاب سیاسی به وجود آمدند. نظام سیاسی پادشاهی، فرهنگ سیاسی سنتی، اقتصاد معیشتی، وابستگی روشنفکران و... از جمله موانع نهادمندی احزاب عصر مشروطه بودند. این پژوهش با روش تاریخی- اسنادی و با تکنیک فیش‏ برداری انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study obstacles of institutionalization parties in Mashroteh age in Iran’s political culture

نویسندگان [English]

  • manuchehr Sabeti 1
  • mansor vosooghi 2
  • alireza mohsenitabrizi 3
1 Ph.D. Student, Department of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Sociology, Department of Sociology, Science, and Research Branch ,Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This investigation studies obstacles of institutionalization of Iran’s political parties with sociological approach. Party is an organ that established first in west societies. Social statuses and classes follow their interests from government through parties. West democracy system was best ground to growth participate political culture that parties would compete together. As the formation and consolidation of modernism in Western societies and the establishment of a democratic system, parties as socio-political institutions assumed responsibilities and functions in the structure of modern society. This situation leads to parties institutionalization and establish single, two and multi party system. In the political structure and culture of Iran in the Qajar era, people had no expectations of the political system and did not have any political institutions and national cognitive decisions. first political parties in Iran emerge near Mashroteh revolution. Kingship political system, subject political culture, traditional economy, depended enlightened and…were obstacles to party institutionalization in near Mashroteh. This investigation does by historic- documentary method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "party"
  • "institutionalization"
  • "participate political culture"
  • "political culture"