سنجش نگرش پیروان ادیان توحیدی در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

گردشگری از دیرباز به عناوین مختلف مورد توجه ادیان و آموزه‌های دینی بوده است و در عمدۀ ادیان جهان در خصوص سفر، گردش، سیر و سیاحت سخنانی آموزنده در قالب وحی یا اسطوره سخن به میان آمده است. در همین راستا این پژوهش به منظور سنجش نگرش پیروان ادیان توحیدی در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان به روش کمی انجام شده است که با اتکا بر رویکردهای نظری موجود در ارتباط با نگرش پیروان ادیان توحیدی پرسشنامه‌ای مشتمل بر 114 پرسش 5 گزینه‌ای انجام شده و سپس این پرسشنامه بر طبق فرمول کوکران 384 نمونه مشخص شد که با توجه به حجم میلیونی تعداد مسلمانان در اصفهان در مقابل جمعیت چند صد تا چند هزار نفری مسیحیان، یهودیان و زرتشتی‌ها، فرمول کوکران تعداد آنها را در نمونه آماری لحاظ نمی‌نمود، لذا به کمک روش لگاریتمی حجم نمونه تعداد 951 مشخص شد که به جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی و افزایش دقت 980 نمونه آماری مورد تحقیق پیمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان «نگرش پیروان ادیان توحیدی برساخته از آموزه های کتب مقدس» و «نوع دین ایشان» در مورد توسعۀ گردشگری پایدار شهر اصفهان تفاوت معناداری وجود دارد. در کل نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد، مناسب ترین مدل برای پیش بینی توسعه گردشگری پایدار برای پاسخگویان «متدین به ادیان چهارگانه توحیدی» در شهر اصفهان متغییرهای: مناسکی، اعتقادی و پیامدی است که معادله آن نشان می‌دهد که 4/13 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای سه گانه فوق (متغیرهای مستقل) تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Attitudes of Followers of Monotheistic Religions to the Development of Sustainable Tourism in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza eshghipour 1
  • ebrahim fayaz 2
  • Abdollah bicheranlou 3
1 Ph.D. of Culture and Communication, Imam Reza International University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Social Sciences of Tehran University, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, iran
چکیده [English]

Tourism has long been the subject of religious and religious teachings in various titles and has been spoken in most religions around the world in terms of travel, journeys, journeys and tours of informative lectures in the form of revelation or myth. In this regard, this research has been carried out in a quantitative manner in order to measure the attitudes of followers of monotheistic religions about sustainable tourism development in Isfahan. the attitudes of followers of monotheistic religions, a questionnaire consisting of 114 questions of 5 choices was made and then This questionnaire, according to the Cochran formula, showed 384 . According to the size of millions of Muslims in Isfahan in comparison with the population of several hundreds to thousands of Christians, Jews and Zoroastrians, the Cochran formula did not count them in statistical sample. Therefore, using the method The logarithmic sample size of 951 was determined to prevent it The probability errors and the accuracy of 980 statistical samples were surveyed. there is a significant difference between "attitudes of followers of monotheistic religions based on the teachings of holy books" and "their religion" on the development of sustainable tourism in Isfahan. In general, the results of regression analysis show that the most suitable model for predicting the development of sustainable tourism for the respondents of "religions to the four monotheistic religions" in Isfahan is the variables: religious, religious, and consequential, which shows that 13.4% The dependent variable variables are explained by the above three variables (independent variables).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monotheistic religions
  • Tourism
  • sustainable development of tourism
  • Isfahan