رابطه بین شبکه پیوندهای اجتماعی غیررسمی و سلامت روان (مورد مطالعه: مقایسه زنان و مردان شاغل در شرکت ایران ترانسفو زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین میزان رابطه بین پیوندهای اجتماعی غیررسمی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران ترانسفو زنجان (بر مبنای جنسیت)است. چهارچوب نظری تلفیقی از آرای صاحب نظران اجتماعی در رابطه با سرمایه اجتماعی شبکه(بارت، لین، ولمن و گرانووتر) می باشد.
روش این تحقیق، توصیفی-تحلیلی، نحوه گردآوری داده ها پیمایش تحلیلی و ابزار آن پرسشنامه است. حجم جامعه آماری 1800 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 316 نفر است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS و از آماره های توصیفی و آزمون های آماری استنباطی با توجه به سطح سنجش متغیرها استفاده شد.
یافته های حاصل از تحقیق با استفاده از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که: 1- دامنه پیوندها، شدت پیوندها، عرضه حمایت ، دریافت حمایت در شبکه پیوندهای غیررسمی، جنسیت، سن، تحصیلات، تأهل، تعداد فرزرندان و پست سازمانی با سلامت روان رابطه معناداری دارند. 2- براساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل، مردان در مقایسه با زنان از سلامت روان بیشتری برخوردارند و همچنین مردان نسبت به زنان از: عرضه حمایت، دریافت حمایت، شدت پیوندها و همچنین دامنه پیوندهای بیشتری برخوردارند. 3- در کل ضریب تعیین تحلیل مسیر عدد 697/0 را نشان داد. بدین معنا که متغیرهای مورد بررسی 7/69 درصد از واریانس متغیر وابسته را تعیین نموده و 3/30 درصد واریانس متغیر وابسته مربوط به متغیرهایی است که دراین تحقیق پیش بینی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between informal social links network and mental health ( study of case: comparison of women and men employed in Iran Teransfo corporation in the Zanjan

نویسندگان [English]

  • mahbobeh babaee 1
  • Lila Jaleh Abdullahi 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Master of social researcher, Department social science, Zanjan Branch, Islamic Azad university, Iran
چکیده [English]

The present study aims to determine the relationship between the informal social links and mental health of the employees of Iran Transfo Corporation in Zanjan .(based on gender).The theoretical framework is an integration of the analysis of the social experts'' views on the social capital of the network (Bart, et.al).
The method of this research is descriptive-analytic, and the method of data collection is analytical survey and the instrument is a questionnaire. The population is 1800 subjects and the sample size is 316 using the Cochran formula. The sampling method was simple random sampling. For data analysis, SPSS software was used and descriptive statistics and inferential statistical tests were used for measuring variables.
The findings of the study using independent t-tests, one-way ANOVA and Pearson''s correlation coefficient shows that: 1- range of links, the severity of links, receiving support, support provision in the informal links network, gender, age, education, marital status, number of children and organizational posts have a significant relationship with mental health 2. Based on the results of independent t-test, men have more mental health than women, and men also enjoy more support provision, receiving support, support severity, and more link range than women. 3. In total, the coefficient of determination of the path analysis was 0.67. This means that the variables considered determine 69.7% of variance of dependent variable, and 30.3% of variance of dependent variable is related to variables that are not predicted in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal social links
  • network social capital
  • mental health