تبیین جامعه شناختی رابطه بین اعتیاد اینترنتی و انزوای اجتماعی جوانان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکزی

2 استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه ازاد تهران مرکزی

چکیده

چکیده:
در مقاله حاضر رابطه میان اعتیاد به اینترنت و انزوای ارزشی و اجتماعی در بین جوانان 18 تا 29 سال ساکن در شهر تهران تبیین شده است. روش تحقیق پیمایشی و حجم نمونه 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 74/0 و اعتبار محتوایی استفاده گردید. در تدوین چارچوب نظری از نظریه های گریفیتز (1998)، کیم (2000)، آفونسو (1999)، گرانووتر (2001)، سیمن (1959) و چلبی و امیرکافی (1383) استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که در مجموع شاخص های شش گانه اعتیاد اینترنتی (برجستگی، تغییر خلق، تحمل، کناره گیری، تعارض و بازگشت) به میزان 44 درصد انزوای اجتماعی جوانان را تبیین می کنند. در این میان بیشترین سهم و تأثیر را مؤلفه تغییر خلق با بتای 389/0 = β و پس از آن مؤلفه های نشانه های کناره گیری با بتای 281/0 = β داشته اند. در مقابل، دو مؤلفه تحمل با بتای 269 = β و بازگشت با بتای 211/0 = β کم اثرترین مؤلفه های اعتیاد اینترنتی در تبیین انزوای اجتماعی جوانان بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Explanation of the Relationship between Internet Addiction and Social Isolation in of the Youth in the City of Tehran

نویسندگان [English]

  • zohreh shabani 1
  • alireza mohseni tabrizi 2
  • roza karampour 3
1 azad tehran markazi
2 univer city tehran
3 univer city tehran markazi
چکیده [English]

Abstract:
The present article explaines the relationship between internet addiction and valuable and social isolation of the 18-29 aged youth in Tehran city. The method of this research was survey analysis and the sample group (384 people) were chosen in stratified way through Cookeran formula. Researcher’s self- made questionnaire with 0.74 relaiability and the content validity was used to gather the data. The researche`s framwork was prepared by using Griffiths (1998), Kim (2000), Affonso (1999), Granovetter (2001), Seeman (1959) & Chalabi and AmirKafi (2004) theories. The obtained results of multiple- regression and path analysis revealed that all six indexes of internet addiction (prominence, mood changing, tolerance, conflict, recurrence) can specify 44 percent of Tehranian adult’s social isolation in which mood changing with = β 0/389 and resignation signs with = β 0/281 had the main effect and portion. In contrast to it, the tolerance with = β 0/269 and recurrence with = β 0/211 were the least affective predictors of adult’s social isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: internet addiction
  • Youth
  • Social Isolation
  • Tehran City