مقایسه بین ارزش‌های والدین و فرزندان (مورد مطالعه: کلیه خانواده‌های دارای فرزند 30-15 سال ساکن شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، واحد تهران شرق. دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی رابطه بین ارزش های والدین و ارزش های فرزندان بپردازد. منظومه یا نظام ارزش ها به عنوان بنیادی ترین مولفه فرهنگی هر جامعه، معمولا از طریق نفوذ تدریجی به سازمان شخصیتی افراد، نهادها و ساختارهای اجتماعی، خود را در جلوه های انتزاعی بازتولید کرده و در بسترهای روانی و اجتماعی در پرتو گفتمان غالب جامعه به حیات خود ادامه می دهند. دگرگونی در ارزش ها، موجب بروز تغییرات در رفتار افراد جامعه می گردد. چارچوب نظری این تحقیق براساس نظریات: رابرت مرتون، دیدگاه مکانیکی مبتنی بر همگرایی، دیدگاه تفریدی مبتنی بر واگرایی رونالد اینگلهارت، یان رابرتسون، مانهایم است. این پژوهش به صورت پیمایشی و بهره گیری از شیوه پرسشنامه محقق ساخته شده انجام شده است. پرسش نامه ها به کمک روش نمونه گیری تصادفی بین 400 نفر از خانواده های ساکن تهران که دارای فرزند 30-15 سال می باشند، به صورت خوشه ای از پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شده است. آزمون آلفا کرونباخ نشان داد که شاخص های اصلی این تحقیق از ضرایب روایی نسبتا بالایی برخوردار است. تکنیک های آماری مورد استفاده جدول توزیع فراوانی، آماره های مرکزی و پراکندگی، تحلیل عاملی، همبستگی بین متغیرها می باشد که به کمک نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد بین ارزش های والدین و فرزندان رابطه معنادار وجود دارد و بیشترین همگرایی در بین ارزش های اجتماعی والدین و ارزش های اجتماعی والدین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Parent and Child Values

نویسندگان [English]

  • سعیده علی اکبری 1
  • habib saborikhosroshahi 2
1 Master of Communication Sciences, Tehran East Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor and Faculty Member of Social Sciences Department, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to investigate the relationship between the values of the parents and the values of the children. System values as the most basic components of culture in every society is usuallyreproducedthrough a gradual influence of personality, Institutions and social structures And the psychological and social contexts in the light of the prevailing discourse of society keep on surviving. Changes in values, caused changes in the behavior of society. The theoretical framework of this research is based on the ideas of Robert Merton ,The convergence-based mechanical view, divergence-based discourse, Martin Inglhart, Yan Robertson, Mannheim. The research was conducted through questionnaire among 400 families with to a random sampling living in Tehran.aged 30-15 years old, for a cluster of five district: North, South, East, West and center of Tehran aredistributed.TheCronbach''''s alpha test showed that the main indicators of the validity of this study is relatively high. The statistical techniques used are frequency distribution table, central statistics and dispersion, factor analysis, correlation between variables. Findings show that there is a meaningful relationship between the values of parents and children and is the most convergent between the social values of parents and the social values of parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Values
  • social values
  • Religious Values