مطالعه‏ ی میزان نشاط اجتماعی در شهر بوشهر و عوامل  اجتماعی مؤثّر برآن (مؤلّفه‏ های مورد بررسی اعتماد اجتماعی و دینداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور استان تهران

2 دانشگاه پیام نورخراسان جنوبی

چکیده

این مطالعه درشهر بوشهر با توجه به ویژگی های خاص فرهنگی آن به عنوان یک شهر مهاجر پذیرو شرایط اقتصادی- اجتماعی یک شهر بندری با نمونه ی آماری 400نفری از بین کلیه افراد واقع در سنین18-65 سال انجام پذیرفته است. روش مطالعه پیمایش میدانی و با استفاده ازپرسشنامه‏های  آزمون های آماری مورد تحلیل قرار گرفته‏اند. با استفاده از روش ضریب پایایی میزان روایی سؤالات در پرسشنامه نشاط اجتماعی 0.93، اعتماد اجتماعی 0.81 و برای دینداری 0.84 به دست آمد. از پاسخ به سؤالاتی در زمینه‏های شادی و نشاط عمومی، مشارکت اجتماعی، جهت گیری مذهبی و ...  با  آزمون های تی تست و پیرسون این نتیجه به دست آمد که بین وضعیت تأهّل، جنس،دینداری، اعتماد اجتماعی با میزان نشاط اجتماعی رابطه‏ا‏ی معنی دار با شدت همبستگی وجود دارد. سطح مقدارR Squareنشان داد که 0.094 از واریانس نشاط اجتماعی توسط ابعاد اعتماد اجتماعی و 185.آن توسط ابعاد دینداری تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of social happiness in Bushehr city and social factors affecting it

نویسندگان [English]

  • Ahmad Bokharaii 1
  • Mohammad Ali Talebi 2
1 Payame Noor University of Tehran Province
2 Payame Noor,South Khorasan University