مرور نظام‌مند پژوهش‌های صورت گرفته در مورد مکان‌های شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر پژوهش‌های متعددی بر روی مکان‌های شهری و مفاهیم مربوط به آن همچون حس مکان، دلبستگی به مکان، تعلق خاطر به مکان و هویت مکان صورت گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مرور نظام‌مند پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه مکان‌های شهری و ارزیابی روش‌شناسی و یافته‌های این پژوهش و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنها صورت گرفته است. بدین جهت بر اساس روش مرور نظام‌مند تعداد 52 مقاله علمی پژوهشی پس از جستجو در مرکز پایگاه اطلاعات علمی، بانک اطلاعات نشریات و مجلات ایرانی، پرتال جامع علوم انسانی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مورد غربال‌گری، انتخاب و بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پژوهش‌های صورت گرفته کمتر به موضوع هویت مکان توجه داشته‌اند و بیشتر به بحث حس مکان پرداخته‌اند. متمرکز بودن جامعه آماری پژوهش‌ها بر استان تهران، غلبه روش‌های کمّی و استفاده کم از روش‌های کیفی و ترکیبی، عدم توجه به پایایی ابزار پژوهش، عدم ارائه پیشنهادات و راهکارهای پژوهشی و مبهم و غیرقابل اجرایی بودن آنها، از مهمترین نقاط ضعف پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه مکان‌های شهری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A systematic review of studies on urban places

نویسندگان [English]

  • Behnaz Babaei Morad 1
  • Hossein Zabihi 2
  • Hamid Majedi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Full Professor, Department of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, several researches have been done on urban places and the related concepts such as place attachment, sense of belonging and place identity. The objective of this study is to systematically review the researches conducted in the area of urban places and evaluate methodology and findings and specify their strengths and weaknesses. For this purpose, based on systematic review methodology; 52 scientific research articles were selected and reviewed after searching on Scientific Information Database, Information bank of Issues and Iranian Journals (magiran) and Iranian Research Institute for Information Science and Technology. The findings of the research indicated that the conducted researches less focused on the issue of place identity and more focused on the sense of place. The most important weaknesses of the researches conducted in this area are: the focus of statistical society of the researches on Tehran province, overcoming quantitative methods and less utilization of qualitative and combination methods, no attention to the reliability of research tool, failure to provide suggestions and researching and ambiguous strategies; and their unenforceable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban places
  • sense of place
  • place identity
  • Place attachment
  • sense of belonging