تبیین جامعه‌شناختی مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر خلخال و عوامل مؤثر بر آن.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد تمام جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر خلخال و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. چارچوب نظری و مدل نظری با استفاده از نظریه نظریه‌پردازانی همچون لیپست، وبر، پری و . . . ارائه شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد، از اعتبار صوری و سازه ای استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد.
جامعه آماری پژوهش را شهروندان 18 سال به بالای شهر خلخال تشکیل می دهد که تعدادآنان طبق آمار اداره ثبت احوال 36000 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss استفاده شده است. پس از تهیه جدول ماتریس، اطلاعات در قالب جداول یک‌بعدی و دوبعدی تنظیم گردیده است. یافته‌های پژوهش نشانگر آن هستند که متغیرهای مستقل حمایت اجتماعی، احساس شهروندی، اعتماد سیاسی، اعتماد اجتماعی، پیوند گروهی، بیگانگی اجتماعی، دینداری، رسانه های جمعی، فشار گروهی، همنوایی و پایگاه اجتماعی و اقتصادی با متغیر وابسته مشارکت سیاسی رابطه معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological explanations of political participation of citizens of anklets, and the factors affecting it

نویسندگان [English]

  • Egbaleh Azizkhani 2
  • Hossein Aghajani 3
2 Professor of sociology, social sciences faculty, Tehran University, Tehran, Iran
3 Associate professor and member of academic board, Islamic Azad University, central Tehran branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to explain the sociological and political participation of citizens of anklets, and the factors affecting it done. The theoretical framework and theoretical models using theorists such as Lipset''s theory, Weber, Perry. . . was presented. This study was conducted to survey the structural validity and reliability using Cronbach''s alpha coefficient was obtained.
The population of citizens over 18 years of anklet up the Tdadanan enjoyed Register Office 36,000 people. Using a sample of 380 people multistage cluster sampling were selected as samples. To analyze the data, the methods of descriptive and inferential statistics using spss software is used. After preparing the matrix, one-dimensional and two-dimensional data set is in the form of tables. The results indicate that the independent variables of social support, sense of citizenship, political trust, social trust, link the group, social alienation, religion, mass media, group pressure, conformity and social and economic variables of political participation had a significant correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Political participation"
  • "trust"
  • "link the group"