بررسی تأثیر اشتغال زنان ارامنه بر روابط درون خانواده در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه الزهراء

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیراشتغال زنان ارامنه برروابط درون خانواده آنها در شهر تهران می‌باشد. پژوهش حاضر براساس هدف ، مطالعه مقطعی و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش‌کمی‌ است .جامعه آماری آن تعداد120نفراز زنان شاغل متاهل ارامنه ساکن شهر تهران انتخاب و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش تصادفی گلوله برفی استفاده شد و ابزارگرد آوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه ایی می باشد.روایی آن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با ملاک آلفای کرونباخ برابر73% برآوردگردید. نتایج نشان داد بین نوع اشتغال، سطح درآمد و انگیزه های اشتغال با نوع مناسبات ، انجام کار خانگی و الگوی قدرت رابطه وجود دارد . بین انگیزه مالی و انجام کار خانگی رابطه ایی مثبت ولی با نوع مناسبات و الگوی قدرت رابطه ایی ضعیف ، بین انگیزه اجتماعی با نوع مناسبات و الگوی قدرت رابطه ایی ضعیف ولی با انجام کار خانگی رابطه ایی منفی ، بین انگیزه شخصیتی با نوع مناسبات رابطه ایی ضعیف، ولی با انجام کار خانگی رابطه منفی ولی با الگوی قدرت رابطه مثبت وجود دارد. وجود آمار ها نشان گر آن است که زنان شاغل ارامنه ، رسیدگی به مسئولیت های خانوادگی مقدم بر هر انگیزه ایی در زندگی آنان است.

واژه های کلیدی: زنان شاغل ارامنه ، خانواده ، روابط درخانواده ، انجام کار خانگی ، الگوی قدرت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Armenian women's employment effect on family relationships in Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Yagob Mousavi 1
  • adineh adib 2
1 Associate Professor of Sociology, University of Al-Zahra
2 Graduated from MSc in Women's Studies, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The main purpose of this study was to investigate the effect of Armenian women's work on their families in Tehran. The present research is based on the purpose of this study. The study was a cross-sectional and research-based method. The statistical population of this study was 120 women employed by married Armenians living in Tehran. Data were collected using a randomized snowball method. Data were collected using a questionnaire. . Its content was estimated by content validity method and its reliability with Cronbach's alpha coefficient was 73%. The results showed that there is a relationship between type of employment, income level and employment incentives with type of relationships, homework and power model. There is a positive relationship between financial motivation and doing housework, but with a kind of relationships and a weak relationship between empowerment, between social motivation and relationships, and a weakly correlated power pattern, but with negative family work, between personality motivation and relationship types Weak, but there is a negative relationship with doing household work, but there is a positive relationship with the pattern of power. The presence of statistics indicates that Armenian women working in family responsibilities are at the forefront of any incentive in their lives.

Keywords: Employed women Armenians, relationships in the family, housework, pattern of power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employed women Armenians؛ family
  • relationships in the family؛ housework؛ pattern of power