رابطه بین سرمایه اجتماعی و چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای بهشهر و نکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد تحقیقات‌آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه اساتید تمام‌وقت و حق‌التدریس واحدهای نکا و بهشهر به تعداد 326 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 175 نفر و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برحسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه‏ استاندارد سرمایه اجتماعی و چابکی سازمانی استفاده شده است. روایی صوری ابزار توسط صاحب‌نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرارگرفته‌ است. پایایی آن‌ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برای هر یک به ترتیب برابر 89/0 و 91/0 به‌دست آمد. جهت بررسی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد (ساختاری، رابطه‌ای و شناختی) با چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین سهم هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی در پیش‌بینی چابکی سازمانی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social capital and Organizational Agility the Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Barimani 1
  • Seyyedeh Zahra Hosseini Miyangaleh 2
1 Department of Education, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran
2 Graduated Master of Educational Research, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between social capital and organizational agility the Islamic Azad University. The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population consisted of all full-time professors and teaching staff units of neka and behshahr (N= 326). The statistical sample was 175 participants that determined by the Krejci and Morgan formula and selected by stratified random sampling according to gender. Data were gathered by using two standard questionnaires: social capital and organizational agility questionnaires. The content and face validity of the instruments was confirmed by experts. Their reliability was calculated to 0.89 and 0.91 respectively by the use of Cronbach Alpha. Descriptive statistics and inferential statistics including Pearson correlation coefficient were used to analyze the data. The results indicated that there is a positive and significant correlation between social capital and dimensions (structural, relational and cognitive) with organizational agility. Also, the contribution of each dimension of social capital is different in predicting organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : social capital
  • Organizational Agility
  • Islamic Azad University