بررسی عوامل اجتماعی تأثیر گذار بر رشد و توسعه اقتصادی (مقایسه ایران با سه کشور آسیایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان.شهر تهران

2 گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، آزاد اسلامی، خلخال، ایران

چکیده

مبنای تمدن و توسعه بر پایه روابط اجتماعی استوار است. مساله توسعه از چالش های اصلی جوامع بشری می‌باشد. شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار برتوسعه هدف اصلی این بررسی می باشد. در این مطالعه رابطه متغیرهای سلامتی، نشاط اجتماعی، آزادی، تحصیلات و همبستگی ملی با توسعه اقتصادی، اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص ها در چهار کشور ایران، چین، ژاپن و مالزی به تفکیک بررسی شده و برای تحلیل دقیق تر به مقایسه ایران با سه کشور مذکور پرداخته شده است. روش بررسی در این مقاله بصورت تلفیقی یعنی تاثیر عوامل خرد و کلان وتحلیل ثانویه ای از آمارهای "بررسی ارزش های جهانی "است. عوامل اثرگذار بر متغیر وابسته با روشهای مختلف آماری مانند رگرسیون، میانگین و... بررسی شده است. از متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی در همه کشورها احساس آزادی، احساس تعلق به جامعه و خلاقیت می باشد ، آزمون ها نشان می دهد سرمایه اجتماعی و احساس آزادی در ایران در مقایسه با چهار کشور دیگر بسیار پایین می‌باشد و روند نزولی رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی اصلی ترین پیامد این عوامل میباشد. مجموعه ناهمگون این عوامل منجر به شکل گیری وضعیت رشد و توسعه کنونی در ایران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of social factors affecting economic growth and development Comparison of Iran with the three Asian countries

نویسندگان [English]

  • maryam moghadam asil 1
  • Mohammad Rahimi 2
1 CFU
2 Department of Social Sciences, Khalkhal branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran
چکیده [English]

The basis of civilization and development is based on social relations and the issue of development is one of the main challenges facing human societies. This article aims to elaborate more on the social, economic and cultural factors that influence development. Moreover, the relationship between health, social wellbeing, freedom, education and national solidarity with economic and social development will be investigated and how the impact of these factors has led to the formation of the current state of development in Iran. These indicators have been investigated separately in four countries, such as Iran, China, Japan and Malaysia and for a more precise analysis; Iran has been compared with other three countries. The method of study in this article is compilation which means considering the combination of impacts of micro and macro factors and secondary analysis of the "Global Values" statistics. The factors influencing the dependent variable are investigated by various statistical methods such as regression, mean, and so on. Among the variables that affect economic growth are the feeling of freedom, feeling of belonging to society and creativity Which has the most impact in all countries on the dependent variable Tests show Economic growth in Iran is lower than from other four countries. The most important factor is the reduction of social capital and the lack of freedom as well

کلیدواژه‌ها [English]

  • liberty
  • education
  • national solidarity and economic development