شناسایی مؤلفه‌های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری تهران (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

تغییر و تحولات مداوم محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت‌های گوناگون اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. از طرف دیگر سازمان‌ها به جهت همسو شدن با تغییرات محیطی نیازمند بهبود و توسعه و گسترش عملیات اجرایی هستند. یکی از فرایندهایی که شایستگی‌های موجود در کارکنان را تقویت می‌نماید و منجر به ایجاد بالندگی در فرد می‌گردد، آموزش است. لذا با توجه به آنچه گفته شد، هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های ارتقای کیفیت آموزش و بالندگی مدیران شهرداری شهر تهران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد شهرداری تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع ده نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (بخش کیفی) استفاده شد. مصاحبه با خبرگان بیانگر روا بودن مصاحبه بود و به منظور محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد که نتایج بیانگر پایا و روا بودن مصاحبه بود. برای تحلیل داده‌های پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های ارتقای کیفیت آموزشی و بالندگی مدیران شهرداری عبارتند از فردی، آموزشی و سازمانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of improving the quality of education and growth of Tehran municipality managers

نویسندگان [English]

  • morteza asgarani 1
  • behzad shoghi 2
1 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, University of Science and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Continuous environmental change will make organizational improvements and improvements in a variety of inevitable situations. On the other hand, organizations need to improve and develop operational operations in order to keep pace with environmental changes. One of the processes that enhances the competencies of the staff and leads to the growth of the person is education. Therefore, according to the above mentioned, the purpose of this research is to identify the components of improving the quality of education and growth of Tehran municipality managers. The research method was applied in terms of purpose and in terms of qualitative data type. The statistical population of the study consisted of university experts and senior managers of Tehran municipality. The sample was selected using purposeful sampling method and saturation principle of ten people. In this study, the librarian method and semi-structured interview (qualitative section) were used to collect data. The interview with the experts indicated that the interview was valid, and a reliable method was used to calculate the reliability of the two coders. The results indicated that the interview was valid and valid. Content analysis was used to analyze the research data. The results showed that the components of improving the quality of education and the growth of municipality managers are individual, educational and organizational.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of education
  • City managers' inclining
  • Individual component
  • Educational component
  • Organizational component