عوامل جامعه‌شناختی مؤثر در گرایش کسبه و پیشه وران به ناهنجاری غش در معامله (مورد مطالعه شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌ شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

از جمله پدیده های رایج در عرصه روابط اجتماعی ـ اقتصادی ناسالم در بازار، «غِش در معامله»، است. هدف پژوهش دستیابی به علل روی آوری فروشندگان و بازاریان و پیشه وران به پدیدة غش در معامله در شهر قم می باشد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی بود که به روش اسنادی و پیمایشی انجام شد. جامعة آماری، مصرف کنندگان کالاهای مورد نیاز در شهر قم بود. حجم نمونة انتخابی 353 نفر بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. اعتبار ابزار پرسشنامه از طریق اعتبار صوری و مراجعه به داوران به دست آمد. میزان آلفای کل سؤالات پرسشنامه 88. بود. . نتایج نشان داد 54.4 درصد از کسبه و پیشه وران به میزان کم و خیلی کم و 45.6 درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد گرایش به غشّ در معامله دارند. متغیرهای اخلاق حرفه ای، و دینداری تأثیر مستقیم کاهنده، و متغیرهای نظارت و بازرسی، محیط نهادی، وفاداری، اعتماد، مهارت فنی، و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی تأثیر غیر مستقیم کاهنده بر متغیر غش در معامله داشته اند. پژوهش در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود دینداری، اخلاق حرفه ای، اعتماد، نظارت بر بازار، مهارت فنی و ارتباطی، و محیط نهادی ارائه داد. نتایج به دست آمده از این پژوهش برای محققان، اتحادیة اصناف، مراکز نظارتی و فروشندگان قابل استفاده می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological of the causes of the Tendency of Businesspeople and Tradesman to Anomaly of Deception (Ghish) in Transactions (Case Study of Qom City)

نویسندگان [English]

  • majid soleimany 1
  • reza fazel 2
1 Ph.D. Student of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of the Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the common phenomena in erroneous Socio-economic relations in market is "deception (ghish) in transaction" .The aim of the present research is Access to the causes of the Tendency of Businesspeople to Deception (Ghish) in Transactions Phenomenon in the city of Qom. The present research is an applied one which is conducted using documentary and survey methods. Consumers of necessary goods in the city of Qom were the statistical population. The number of the selected sample was 353 people, that answered to the Research questions by Random method in the Market – Neighborhood. The research instrument was a researcher-made questionnaire. Validity of the questionnaire was obtained by visiting judges. The alpha of all questions was 88. The results showed that 45.6% of businesspeople had high and very high and 54.4% had low and very low tendency towards deception in transactions. The results of regression showed that Variables professional ethics, and religion the direct effect of reducing, And variables and surveillance, institutional environment, Loyalty, trust, technical skills, And socio-economic status indirect effect on variable dimming fainted in the transaction. Research the suggestions to improve religiosity, professional ethics, trust, Market monitoring, technical and communication skills, and institutional environment. The results are applicable for trade unions, monitoring centers, and sellers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deception (Ghish) in Transactions
  • Businesspeople
  • Tradesman
  • Market
  • Trust