نقش اعتماد اجتماعی و استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه فرهنگی با ارتقای درک و قدرت افراد در به کارگیری دانش‏ها و مهارت‏ها موجب توانمندی آنان می‏گردد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی و استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی است. این تحقیق از نوع توصیفی-علی است با روش ‌پیمایشی‌ می باشد وجامعه آماری شامل‌ کلیه شهروندان تهرانی بالای 18 سال است. انتخاب نمونه با تلفیق نمونه‏گیری خوشه‏ای و طبقه‌بندی نامتناسب است و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات و داده‌ها پرسشنامه و مصاحبه‌ بوده که میان 418 نفر اجرا گردید. در بررسی فرضیات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و در بررسی مدل تحقیق از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد که با افزایش استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی، سرمایه فرهنگی افزایش می‏یابد و بالعکس. همچنین با افزایش اعتماد اجتماعی، سرمایه فرهنگی افزایش می‏یابد و بالعکس. مدل به دست آمده از تحلیل مسیر نشان می‏دهد که استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی به طور مستقیم و متغیر اعتماد اجتماعی، به شکل غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی اثر می‏گذارد. استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی تأثیر بیشتری نسبت به اعتماد اجتماعی بر سرمایه فرهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social trust and use of virtual social networks on the cultural capital of the citizens of Tehran

نویسندگان [English]

  • zahra Nourani Asiabar 1
  • Tahmoras Shiri 2
  • Reza Ali Mohseni 3
1 Ph.D. in Political Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associated Professor of Department of Sociology, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Associated Professor of Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Cultural capital empowers people by enhancing people's understanding and increasing the power of individuals to apply the knowledge and necessary skills. The purpose of this research is to investigate the effect of social trust and use of virtual social networks on the cultural capital of Tehran citizens. The present study is descriptive–casual type. The research method is survey. Statistical population includes all the citizens of Tehran who is over 18 years old. Sampling with the combination of disproportionate stratified sampling and cluster sampling was done. The data are collected by a questionnaire with interview, the survey was carried out among 418 people. In examining the assumptions used pearson correlation coefficient and regression test and In studying the research model used path analysis technique. The results show that by increasing the use of virtual social networks, cultural capital increases and vice versa. Also, with the increase of social trust, cultural capital increases and vice versa. Using virtual social networks has a direct and positive impact on cultural capital. Social trust indirectly affects cultural capital through influencing the use of virtual social networks. The use of virtual social networks has a greater impact on social trust on cultural capital.
Key words: social trust, use of virtual social networks, cultural capit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social trust
  • use of virtual social networks
  • Cultural capital
  • citizens of Tehran