بررسی تأثیر نوسازی بر سردرگمی نقش جوانان (مورد مطالعه: جوانان 20 تا 30 سال شهر اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

چکیده

در نتیجه‌ی فرآیند نوسازی جامعه تفاوت‌های گسترده‌ای کرده و این تفاوت‌ها روشی که افراد هویت شخصی خود را تعریف می‌کرده‌اند، تغییر داده است. هویت موضوع بسیار مهمی است که در صورت تحقق، ضامن سلامت و در غیر این صورت خطری بزرگ محسوب می‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفی تأثیر نوسازی بر سردرگمی نقش جوانان انجام شد. در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش نظریه زمینه‌ای برای درک و تفسیر نوسازی بر سردرگمی نقش استفاده گردید. فرآیند گردآوری داده‌ها مشتمل بر 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد 20 تا 30 ساله بود. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند آغاز و تا اشباع داده‌ها ادامه یافت.  تحلیل داده‌ها همزمان با جمع‌آوری داده‌ها و به روش آنالیز محتوای کیفی انجام شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که 3 مقوله عمده ناشی از نوسازی بر سردرگمی نقش جوانان مؤثر بوده است. این مقولات عبارت بودند از گستردگی دامنه‌ی انتخاب، تغییر ساختار رابطه، و پیامدهای غیر قایل اجتناب ناشی از زندگی صنعتی. بدیهی است که با استفاده از یافته‌های این پژوهش و توجه به آنها در سیاست‌های گذاری‌های خرد و کلان، ازجمله سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و آموزشی می‌توان انتظار بهبود در فرآیند هویت‌یابی جوانان و رهایی از سردرگمی که دچار آن  شده‌اند را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative study of the effect of modernization on youth role confusion

نویسندگان [English]

  • Morteza najimi 1
  • Masome Esmaeili 2
  • Ebrahim Naeimi 3
1 MA in Consultation, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate professor and faculty member of Consultative Group, Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran
3 Associate professor and faculty member of Consultative Group, Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran
چکیده [English]

As a result of modernization process, our society has changed a lot; these changes effected the ways of defining personal identity. Identity is a very important subject which if realized, is a guarantee of personal and social health and otherwise it’s a great danger. This study was conducted to investigate the effects of modernization on young people role confusion. In this study qualitative approach and grounded-theory method were used to understand and interpret the effects of modernization on role confusion. The process of collecting data included 21 Semi-structured interviews with 20 to 30 years old people. Purposive sampling continued until data saturation. Data analysis was carried out simultaneously with data collection in the way qualitative content analysis. Findings of this study shows that 3 major categories due modernization, effects role confusion. These categories included wide range of choice, relationship restructuring, and inevitable consequences of industrial life. Obviously, using the findings of this research and paying attention to them in micro and macro policies such as economic, cultural, social, and educational policies, can establish the expectation of improvement in the process of youth identification and getting rid of the role confusion they’re experiencing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernization
  • identification
  • role confusion
  • Grounded Theory