بررسی تطبیقی اخلاق کار و روحیه بازاری (در بین بازاریان شهر رشت و رضوانشهر و دانشجویان گیلک، تالش و ترک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارائه تبیینی از مبنای قومی روحیه بازاری در میان دانشجویان سه قومیت اصلی در دانشگاه گیلان یعنی گیلک، تالش و ترک است. برای توضیح یافته‌های تحقیق از نظریه اخلاق کار پروتستانی و روحیه سرمایه‌داری وبر و همچنین نظریه انگیزه پیشرفت مک‌کللند و ریختار بوردیو استفاده گردید. جمعیت آماری شامل 124 نفر از دانشجویان ترک، گیلک و تالش در دانشگاه گیلان، به همراه 69 نفر از بازاریان رضوانشهر و رشت است که به‌صورت نمونه‌گیری زنجیره‌ای یا گلوله برفی انتخاب گردیدند. ابتدا با استفاده از مدل تیپ ایده آل وبر، تیپ ایده آل بازاری از متن مصاحبه با بازاریان شهر رشت استخراج شد و سپس این مدل در میان دانشجویان سه قومیت مختلف از طریق انجام مصاحبه عمیق مورد تحلیل جامعه‌شناختی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند که دانشجویان ترک هم به لحاظ رفتار اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ ویژگی‌های شناختی به تیپ ایده آل بازاری نزدیک و دانشجویان دو قومیت دیگر از آن تیپ فاصله‌دارند. درواقع شالوده‌های فرهنگی موجود در نزد برخی از اقوام می‌تواند برای رشد روحیه بازاری گری مؤثر باشد و در صورت تقویت این شالوده‌های خاص قومیتی می‌توان از آن‌ها برای موفقیت در بازار یاری گرفت. بر این اساس، توجه به ساختمان ذهنی قومیت‌ها در برنامه‌ریزی توسعه ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of business ethics and Commercialism (Between merchants and students in Rasht and Rezvanshahr Gilak, effort and leave)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Latifi 1
  • هادی عبداللهی 2
  • bardya faraje 3
  • sajad kaveh 4
1 Associate Professor, Department of Social Planning, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Graduated Master of Development Planning, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Master of Social Planning, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran
4 Graduated Master of Sociology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study provide an explanation of the basis of ethnic Commercialism Three ethnic groups among students in University of Gilan, Gilak, effort and leave. To explain the findings of the theory of the Protestant work ethic and the spirit of capitalism, Weber and Bourdieu's theory of achievement motivation Mkkllnd and formations were used. The population consisted of 124 students left, Gilak and effort at the University of Gilan, Rasht, along with 69 people from merchants Rezvanshahr and that as a chain or snowball sampling were selected. First, using the model of ideal type Weber's ideal type of interview transcripts of the merchant market in Rasht was extracted.Then this model among students of three different ethnicity sociological analysis through in-depth interviews were conducted. The results indicate that students leave in terms of both economic and social and cognitive characteristics of the type of ideal market close and students of both ethnicities other than that type Faslhdarnd. In fact, the cultural foundations in with some relatives may be effective for mold growth Commercialism.And in particular for strengthening the foundations of ethnicity can be used to successfully help market it. Accordingly, due to the mental construction of ethnicity in development planning is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnicity
  • work ethic
  • market sentiment
  • building mental
  • ideal ty