ارزیابی قابلیت‌های جاذبه‌های فرهنگی و ارائه راهبردهای توسعه پایدار (مطالعه موردی: مجموعه شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال. ایران.

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی توسعه گردشگری،‌ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

گردشگری از خدمات پیشرو در جهان امروز محسوب می شود. از طرفی در عصر حاضر محدودیت منابع و ضرورت توسعه پایدار چالشی نوین فراروی سازمان‌های مدیریت مقصد قرار داده است. از این رو سیستم مدیریت راهبردی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی به منظورکسب مزیت رقابتی پایدار، جزو چالش‌های سازمان‌های گردشگری گردیده است. در این راستا، جاذبه‌ها به عنوان انگیزاننده و هسته اصلی محصولات گردشگری و همچنین بخش عرضه این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. پژوهش‌حاضر، ‌راهنمایی کاربردی در زمینه ارزیابی موثر و کارآمد راهبردهای توسعه جاذبه‌ها برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بخش گردشگری است که قصد دارند با استفاده از نظرسنجی به روش دلفی و بهره‌جویی از تکنیکSWOT به ارائه راهبردهای‌علمی و ‌عملی در راستای‌توسعه‌ای‌سایت بپرازند. همچنین‌به منظور اولویت‌بندی استراتژی‌های‌تعیین شده از مدلAHP استفاده شده است. روش مطالعه پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی با ماهیت کاربردی می‌باشد. منطقه و مجموعه شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از اطلاعات به‌دست آمده مبین این بود که راهبرد رقابتی دارای برتری نسبی در مقایسه با استراتژی‌های چهارگانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the capabilities of the cultural attractions and presenting the sustainable development strategies Case study: Sheykh Safi Al-din Ardibil

نویسندگان [English]

  • mohammad alizadeh 1
  • hojat derkhshan 2
  • sonai azhari 3
1 Ph.D. student of tourism, Faculty of Management and Accounting Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Department of Management, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran
3 Master of Tourism Development Planning, Allameh Tabatabaei university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tourism is the leading service in the world today. However, in this era, limited resources and the necessity of employing sustainable development create a new challenge facing with destination management organizations. Therefore, strategic management systems and prioritizing the key factors seems necessary to gain sustainable competitive advantage, which is considerable challenge for tourism organizations. In this regard, the core attraction as motivation and tourism products as well as the supply side of the industry are of great importance. This essay can be assumed as an efficient and practical guidance for attractions development strategies. The policy makers and tourism authority implement SWOT and Delphi techniques in order to supply scientific and practical strategies for site development. To prioritize the determined strategies, AHP model is used as well. The method of this study is cross-functional in nature. Ardabil region and Sheikh Safi al-din has been selected as a case study. The results of the information gathered indicates that the competitive advantage strategy, compared to the four strategies weights more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Strategic Planing
  • analytical hierarchy process
  • sowt method
  • Sheikh Safi al-Din Shrine Ensemble and Khānegāh