گرایش به خشونت خیابانی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه فرهنگیان اردبیل، ایران

چکیده

خشونت خیابانی به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است که این موضوع خود معلول آن ساختارهای اجتماعی می‌باشد و می‌توان با بررسی آن به وضعیت جامعه‌ی مورد نظر پی برد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با خشونت خیابانی در بین شهروندان بالای 15 سال شهر اردبیل می‌باشد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. و با استفاده از فرمول کوکران از بین 373320 نفر از شهروندان بالای 15 سال شهر اردبیل به تعداد 432 نفر نمونه برآورد شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای مستقل پژوهش و خشونت خیابانی بر اساس ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری وجود دارد. اما از بین متغیرهای زمینه‌ای، میانگین گرایش به خشونت خیابانی تنها به تفکیک میزان تحصیلات تفاوت معناداری داشت. با توجه به نتایج مدل رگرسیون چند متغیره به روش هم‌زمان از بین متغیرهای مستقل، متغیر تحلیل هزینه- پاداش با ضریب (0/310) و بعد از آن تجربه‌ی عینی خشونت خیابانی و آنومی اجتماعی به ترتیب با ضریب (0/222)، (0/116) بیش‌ترین ارتباط را با متغیر وابسته داشته‌اند. از بین متغیرهای زمینه‌ای در مدل رگرسیون چند متغیره T، متغیر تحصیلات رابطه معنا داری با متغیر وابسته در این پژوهش داشت. و در نهایت متغیرهای مستقل توانسته‌اند 30 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tendency to street violence and related social factors (Case Study: Citizens Over 15 Years Old in Ardabil)

نویسندگان [English]

  • Mirmostafa Seyyedranjbarsaggezchi 1
  • farough amin mozaffari 2
  • davood abdollahi 3
1 Master of Sociology, Tabriz University, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Iran
3 Assistant Professor of Sociology, University of Farhangian,Ardabil, Iran
چکیده [English]

Street violence is one of the social pathologies caused by unhealthy human relationships, which is due to social structures, and every society can be understood by considering its situation in terms of these pathologies. Therefore, the purpose of this study was to investigate the social factors associated with street violence among citizens aged 15 and over in Ardebil. Method: The method of research is survey and data gathering tool is questionnaire. Using the Cochran formula, 432 people were sampled out of 373320 citizens aged 15 and over in Ardebil. Findings: The finding indicate that there is a significant relationship between independent variables of research and street violence based on Pearson correlation coefficient. Among Demographic variables, the average tendency to street violence was significantly different according to education. According to the results of the multivariate regression model in simultaneous method, the variable cost-reward analysis with coefficient (0.310) and the objective experience of street violence and social anomy, respectively, with coefficient (0.222), (0.116) are correlated with the dependent variable. In the multivariate regression model, the education variable had a significant relationship with the dependent variable. Finally, independent variables have been able to explain 30 percent of the variation of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Street Violence
  • Social anomy
  • objective experience of Violence
  • Cost-reward analysis