تحلیل جامعه‌شناختی از وضعیت فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان 15 سال به بالای شهر اقلید)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز ، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه یاسوج، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

شهروندی یکی از مهم­ترین مفاهیم و ایده­های اجتماعی است که در دهه­های اخیر محل توجه اندیشمندان جامعه شناس قرار گرفته است. شهروندی از شاخص ­های مهم پیشرفت در کشورهای در حال توسعه است که می تواند به حل معضلات اجتماعی کمک کند. در این تحقیق با استفاده از نظریه­ های مارشال، ژانوسکی، فالکس و ترنر به بررسی فرهنگ شهروندی شهروندان شهر اقلید پرداخته شده است. روش این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده ­ها پرسش­نامه­ است. جامعه آماری تحقیق شهروندان 15 سال به بالای شهر اقلید است که تعداد 400 نفر  از آنان به عنوان نمونه با استفاده از نمونه­ گیری خوشه ­ای چند مرحله­ ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته­ اند. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که میزان فرهنگ شهروندی شهروندان اقلیدی در حد متوسط به بالایی می ­باشد. بررسی فرضیه ­ها نشان داد متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، باورهای مذهبی، هویت اجتماعی، میزان استفاده از رسانه و آگاهی سیاسی رابطه­ ی معناداری با فرهنگ شهروندی دارند. در معادله رگرسیونی نیز چهار متغیر هویت اجتماعی، میزان دینداری، میزان استفاده از رسانه و آگاهی سیاسی توانسته‌اند 22/5 درصد (0/225=R²) از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of Citizenship Culture (Case Study: Citizens 15 Years Above in Eqlid City)

نویسندگان [English]

  • esfandiar ghafarinasab 1
  • mohammad ali ghaseminejad 2
  • seyyed ebrahim mosavat 3
  • seyyed mahdi habibi farashbandi 4
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Shiraz University, Iran
2 Master of Sociology, Shiraz University, Iran
3 PhD student of Sociology, Yasuj University, Iran
4 Master of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Citizenship is One of the Most Important Concepts and Ideas that has been Concerned by Sociologists in the Last Decades. Citizenship is One of Important Indicators of Progress and Development in the Developing Countries. One of the Dimension of Citizenship is the Culture of Citizenship. Estabilishment and Extention of Citizenship can be seen as a Serious Way of Solving the Social Problems in the Developing Countries.In this Study We Examine the Culture of Citizenship among the Citizens of Eghlid City. We Used Survey as a Method and also Questionaaire as an Instrument for Collecting Data .Statistical Population in this Research is Ccitizens Over 15 Years Old and the Numbers of Sample is about 400 Citizens in the Eghlid City. We Selected Sample by Using a Manner that Called Multi-Stage cluster Sampling. Finding Shows that the Culture of Citizenship among Citizens is about Over Mean. The Examining of hypothesis show that variables such as Gender, Partial Status , the Degree of Religious Commitment, social identity, the Extent of Using Media and Political Awareness have a Significant Relationship with the Culture of Citizenship. In the Regression Coefficient four Variables were Entered that in the Sum, This four Variables were Could Predicted 22.5 Percent of the Variations of dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizenship
  • obeying the rules
  • responsibility
  • Participation
  • political awareness