تأثیر شبکه های اجتماعی بر کیفیت زندگی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر کیفیت زندگی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت توصیفی از نوع همبستگی می باشد و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مددجویان بالای 18 سال تحت پوشش کمیته امداد شهرستان اردبیل می‌باشد که در سال 1396 برابر با 4200 نفر می باشند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روش نمونه‌گیری به شیوه نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. در تحقیق حاضر از نظریه هاگرتی و همکاران (2001) برای تبیین کیفیت زندگی استفاده شد. همچنین از نظریه های جامعه شبکه ای و نظریه ساخت یابی گیدنز برای تبیین متغیر شبکه‌های اجتماعی بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی و کیفیت زندگی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آزمون فرضیه ها نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی و سلامت جسمانی، روابط اجتماعی و وضعیت زندگی مددجویان رابطه مثبتی وجود دارد ولی بین استفاده از این شبکه ها و سلامت روانشناختی مددجویان رابطه منفی وجود دارد. نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی بین استفاده از شبکه های اجتماعی و روابط اجتماعی مددجویان وجود دارد، بدین معنی که با ارتقای یک واحد استفاده از شبکه‌های اجتماعی، 992/2 واحد بر روابط اجتماعی آنان افزوده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of social networks on the quality of life under the protection of Relief Imam Khomeini city of Ardabil

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Ghozali 1
  • Ali Jafari 2
1 Master of Social Communication Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Communication Science, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

This study aimed to investigate the influence of social networks on quality of life Sponsored by the Imam Khomeini Relief Committee in Ardabil city.This research is an applied research and in terms of technique and descriptive nature Solidarity-and the method of data collection survey. The population of this study included all patients over 18 years under the Committee Ardabil city is relief that the year 1396 is equal to 4,200 Are. Using Morgan table 384 as the sample size Was selected. Sampling method was available. At The research Hagrty theory (2001) The quality of life was used. The theory of the network society and Giddens Structuration theory was used to explain different social networks. The findings of the study showed that There is a significant relationship between the use of social networks and quality of life among the clients under the auspices of the Imam Khomeini Relief Committee of Ardabil. The hypothesis testing showed that There is a positive relationship between the use of social networks and physical health, social relationships, and the lives of patients, But there is a negative relationship between the use of these networks and the psychological health of clients. Results showed that the highest The correlation between the use of social networks and social relations clients, It means that by promoting the use of social networks 2/992 units will be added to their social relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • quality of life
  • clients
  • Relief
  • Ardabil City