تمایز یا تشابه؟ بررسی تغییر ذائقه فرهنگی و هنری در عصر رسانه های نوین ارتباطی (مورد مطالعه: شهروندان اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بشر در طول دوران زیست خود تغییرات بسیاری در ذائقه و ارزش های زیبایی شناختی خویش تجربه نموده است. به همین سبب در تاریخ اندیشه رویکردهای مختلفی برای تبیین این تغییرات عرضه شده که در این پژوهش به دیدگاه های جامعه شناختی اشاره شده است. این تحقیق با هدف سنجش و تحلیل ذائقه ی فرهنگی و هنری شهروندان اهواز و بررسی عوامل متمایزکننده ی آن و همچنین بررسی همگونی آن تحت تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی انجام پذیرفته است که پس از مصاحبه با صاحب نظران حوزه ی فرهنگ و هنر مهم ترین شاخص ها و مصادیق ذائقه ی فرهنگی و هنری مشخص شده و سپس با روش پیمایش، جمعیت مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته و این نتایج بدست آمد: با آزمون فرضیات تحقیق مشخص شد که 7 متغیر جنسیت، نوع شغل، قومیت، سطح آموزشی، سرمایه ی اقتصادی، سرمایه ی فرهنگی و طبقه ی اقتصادی اجتماعی بر روی ذائقه ی فرهنگی و هنری شهروندان اهواز تأثیرگذارند و عوامل متمایزکننده ی ذائقه ی آنان می باشند. اما با تأیید فرضیه ای که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را باعث مشابهت در ذائقه ی فرهنگی و هنری شهروندان اهواز برمی شمرد، باید گفت علی رغم تمایزاتی که تحت تأثیر برخی عوامل در ذائقه ی این افراد وجود دارد، به موازات افزایش استفاده و کنشگری در شبکه های اجتماعی مجازی، ذائقه و سلایق آنان رو به مشابهت و همگونی فزاینده میل می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

distinction or similarity?Investigating the cultural and artistic taste change in the age of modern communication media (Case study: citizens of Ahwaz)

نویسندگان [English]

  • amir farokhvandi 1
  • Hossahn AGHAJANI 2
  • Mehrdad Navabakhsh 3
  • soroush Fathi 4
1 PhD student in cultural sociology, Department of sociology, college of Human and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Sociology, Department of sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Sociology, Department of sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Sociology, Department of Sociology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human beings have experienced many changes in their aesthetic tastes and values throughout their lives. For this reason, different approaches have been proposed in the history of thought to explain these changes, which in this research have been referred to sociological opinions.This research has been done with the aim of measuring the cultural and artistic taste of Ahwaz citizens, studying distinc factors affecting it sociologically and investigating similarity of taste in effect virtual social networks. By interviewing the most important indexes related to cultural and artistic taste were identified and then, using the Survey method, citizens of Ahwaz were studied. By testing the research hypothesis, it was found that 7 variables studied, included gender, type of job, ethnicity, educational level, economic capital, cultural capital and socioeconomic class, are factors affect on cultural and artistic tastes of Ahwaz citizens which makes it distinct and it was found that the use of virtual social networks makes similarity in tastes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural and artistic taste
  • Virtual social networks
  • Distinction
  • Similarity