تغییرات اجتماعی تمایز و هزینه های مدیریت بدن با رویکرد گراندد تئوری (مورد مطالعه؛ زنان شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش، فهم انگیزه­ی زنان از پذیرش هزینه­ه ای مادی گزاف مدیریت بدن می­باشد. پژوهش با رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری انجام شد. تکنیک گردآوری داده­ ها، مصاحبه­ ساخت‏ نیافته و داده ­ها از مصاحبه با 15نفر از زنان ساکن شهر گرگان با تجربه مدیریت بدن، جمع­آوری شد. انتخاب مصاحبه‎شوندگان با روش نمونه‏ گیری هدف مند که نیازمند نمونه­ گیری متوالی به نام گلوله ‏برفی است، انجام شد. از اعتبار زاویه‌بندی استفاده شد. نتایج نشان داد پذیرش هزینه­ های مادی مدیریت بدن در زمینه حمایت خانواده، قدرت فشار بر خانواده برای کسب موافقت و طرد وضعیت زن بزرگسال پدید می‏ آید. عوامل مؤثر بر پذیرش هزینه­ های مادی مدیریت بدن احساس حقارت و خود کم‎ بینی، تبلیغ و ترغیب افراد، الگوپذیری از رسانه­ ها، عاملیت پزشکان و مقایسه اجتماعی شناسایی شدند. دسترسی به منابع مادی شخصی، پایگاه پایین­ تر زنان در جامعه و جایگزینی برای جبران کمبودها به‏ عنوان شرایط مداخله­ گر و پذیرش هزینه­ های مادی مدیریت بدن منجر به جستجوگری در کیفیت جراحان و آرایشگران، صرف زمان برای یافتن مراکز مدیریت بدن و تأیید گرفتن از اطرافیان می­ باشد، پیامدهای چنین کنش­ ها و واکنش‏ هایی متمایز شدن، کسب هویت فردی، برتری‌جویی، تحرک عمودی طبقات اجتماعی و ارتقاء اعتماد به نفس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Changes of Distinction and Costs of Body Management with Grounded Theory Approach (Case study; Gorgan women)

نویسندگان [English]

  • mahbobeh ilvari 1
  • Afsaneh Edrisi 2
1 Ph.D student in Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor in Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is finding out the women’s motivation  of accepting high costs of body management, the study is done with the qualitative approach and grounded theory method. Data collection method was unstructured interview, which was done with 15 women in Gorgan who had experience of body management. To choose the interviewees, the targeted sampling method was used, which requires sequential sampling called snowball.  The results showed that the acceptance of body management costs is caused by family support, the compelling power on the family and rejection of the status of an adult woman. The effective factors on the acceptance of the body management costs are feeling humiliated, advertisement, following media, doctors’ role and social comparison.  Having access to personal financial resources, lower position of women in the society and a way of compensating other weaknesses are of effective factors on the acceptance of body management costs which will lead to searching to find surgeons and barbers, spending time to find body management centers and getting the other people to confirm. The results of such actions and reaction is being distinct, gaining personal identity, seeking superiority, vertical mobility of social classes and the promotion of self- confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Management
  • Women
  • Body management financial costs
  • modern world
  • Distinction