بررسی موانع اقتصادی توسعه‌یافتگی در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در­­ ­­میان مباحث متعددی که در چند دهۀ اخیر در حوزۀ علوم اجتماعی مطرح شده، بحث توسعه از گستردگی و اهمیت قابل ملاحظه ­ای برخوردار است. از این­ رو مقاله حاضر به بررسی موانع اقتصادی توسعه­ یافتگی در استان ایلام و درک و تفسیر مردمان آن دیار از توسعه می­ پردازد. روش ­شناسی پژوهش کیفی است. از روش مردم نگاری برای گردآوری داده­ ها و از نظریۀ زمینه ­ای برای تحلیل و بررسی داده ­ها استفاده گردیده است. در این پژوهش، اطلاعات مشاهده ­ای و اسنادی توسط محقق گرد­آوری و اطلاعات مصاحبه­ ای از 56 نفر از مشارکت کنندگان ساکن در میدان مطالعه به­ عمل آمد. برای تعیین افراد مورد مصاحبه، از روش نمونه‌گیری کیفی-  هدفمند و  برای تعیین تعداد مصاحبه­ شوندگان از منطق اشباع نظری در نمونه­ گیری نظری استفاده شده است. سپس عملیات تحلیل اطلاعات در سه مرحلهْ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شده و در نهایت از ترکیب کلیۀ مقوله­ ها، مدل نهایی تحقیق استخراج شد. نتایج بررسی نشان می­ دهد که مهم ­ترین موانع اقتصادی توسعه­ یافتگی در این استان، مشکلات ­اکولوژیک، فقر اقتصادی مزمن، نبود ­بخش­ خصوصی ­قوی و فقدان زیر­ساخت­ های اقتصادی می ­باشد. براساس مدل نهایی توسعه به مثابة پدیده­ای دوگانه و تقابل‌گرا درک، ارزیابی و تفسیر شده است که توانسته از یک طرف استان ایلام را توانمند ساخته و بسیاری از مسایل و مشکلات زندگی آنان را در ابعاد مختلف تغییر و  نوسازی مشخص کند و از طرف دیگر، موجب تضعیف سنت‌ها می‌شود که از دید مردم استان ایلام به‌عنوان نتایج نامطلوب توسعه تلقی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the economic obstacles of development in ilam province

نویسندگان [English]

  • rozan piri 1
  • roza karampour 2
  • majid kaffashi 3
1 PhD student in Economic Sociology and Development, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sociology, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Of the numerous discussions posed over the recent decades in social sciences، the discussion of development has been one of the most important and widespread ones. Therefor، in this paper the obstacles of economic developmentin ilam Province and its people's perception and interpretation of it have been investigated. The method of research is qualitative. The data was collected through ethnographic method and the grounded theory was used to analyze data. In this research, the documentary and obseravatory data and the data­ obtained from interviewing 56 participants, living ­in ilam,was collected by researchers. To select interviwees, the mothed of qualitative – purposive and to determine the number of interviewees the theoretical saturation method were applied. Analysis was done in three phases: open encoding, axial encoding, and selective encoding. For each question a grounded model was drawn. In the end, through the combination of all categories, the final model of research was extracted. The results of research show that the most important economic obstacles of development in this province are echologic, chronic economic poverty, lack of strong private sector, and the lack of economic infrastructures. Based on the Final model the development is perceived, evaluated and interpreted as a binary and reciprocal phenomenon which has been able to empower Ilam province and determine a great deal of problems of the people and change and recoustruct their lives in different dimensions on one hand and requires traditional costs on the other which is deemed as the unpleasant results of development from the viewpoint of Ilam people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic obstacles
  • development
  • Grounded Theory
  • Ilam province