نقش استفاده از فضای مجازی بر روابط عاطفی زوجین (مطالعه موردی: خانواده‌های تهرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه غیر انتفاعی رفاه، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر روابط عاطفی زوجین در بین خانواده‌های تهرانی که از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند، در نیمه نخست سال 1397، انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق ملهم از نظریات رابطه ناب و عشق سیال به تبیین مسئله پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه است. 384 نفر از کاربران شبکه مجازی تلگرام به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه به صورت آنلاین در اختیار آنها قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میزان استفاده از فضای مجازی نقشی در روابط عاطفی زوجین ندارد. اما با ابعاد میزان توافق رابطه معکوس و با صادق بودن رابطه مثبت دارد. تنوع در موضوع‌های دنبال شده در شبکه‌های اجتماعی مجازی سبب تقویت روابط عاطفی زوجین می‌گردد و بر ابعاد صمیمیت، میزان توافق و پایبندی به تعهدات نقش مثبت و بر بُعد علاقه و محبت نقش منفی دارد، اما این اثرگذاری در سطح ضعیفی می‌باشد. نتایج استفاده از انواع شبکه‌های اجتماعی مجازی و موضوعاتی که در این گروه‌ها دنبال می‌شود می‌تواند سبب شکل‌گیری نوعی از آگاهی در افراد گردد که سبب تقویت روابط عاطفی زوجین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Using Virtual Space on Couples' Emotional Relationships (Case study: Families of Tehrani)

نویسندگان [English]

  • vahid salchi 1
  • Atiye Rezayi farah abad 2
  • masoud taghiabadi 3
1 Associate Professor, Department of Sociology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Master Graduate of Cultural Studies, Non-Profit Welfare University, Tehran, Iran
3 PhD Student in Social Communication Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted as "The effect of virtual space on marital emotional relationships" among Tehranian families who use virtual social networks in the first half of the year 1397. The theoretical framework of this study inspired the theories of pure relationship and fluid love to explain the problem. The research method in this study was survey and data collection tool was questionnaire. 384 users of the Telegram virtual network were selected randomly, and the questionnaire has been provided online. The results showed that the use of virtual space has no role in the emotional relationships of couples. However, there is a positive relationship between the dimensions of the agreement and the extent of the agreed relationship. The diversity in the topics pursued in virtual social networks enhances the emotional relationships of couples and plays a negative role on the dimensions of intimacy, agreement and adherence to a positive role on the dimensions of interest and affection, but this effect is at a weak level. The results of using a variety of virtual social networks and the topics pursued in these groups can lead to a form of awareness in individuals that enhances the couple's emotional relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • Social networks
  • emotional relationships
  • married life
  • Tehrani families