مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران

چکیده

نظام و حیات اجتماعی در جامعه بشری به تعاون و مشارکت اعضای آن بستگی دارد و در این راستا، نظام سلامت نیز، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مردمی در قالب مشارکت خیرین نظام سلامت می باشد. در این تحقیق کاربردی و کیفی، با هدف مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر مشارکت خیرین در مراکز درمانی خیریه، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خیرین انجام شده است. در فرآیند کدگذاری و پس از تبدیل فایل صوتی مصاحبه‌ها به فایل متنی، واحدهای معنایی شناسایی و کدهای اولیه به آن‌ها تخصیص داده شده و سپس به صورت دستی و با استفاده از نرم‌افزار Maxqda به روش تحلیل محتوا، تحلیل گردیده اند. یافته‌های تحقیق، ضمن شناسایی 296 واحد معنایی، 27 تم فرعی و 3 تم اصلی، مؤید آن است که ابعادی از سرمایه اجتماعی انگیزه بخش، تسهیل کننده و ترغیب کننده خیرین در انجام کنش مشارکتی در امور خیر بوده است. از جمله اعضای شبکه اجتماعی خیرین، تبلیغات و اطلاع رسانی، وجود سنت عمل خیر در خانواده و دوستان خیرین، حمایت‌های اجتماعی، عاطفی، اطلاعاتی و حمایت‌های ابزاری که مشارکت خیرین را تسهیل و نیز آن‌ها را برای ورود به امر خیر در نقاطی که مورد نیاز بود، ترغیب می‌کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of the Factors Affecting the Participation of Donors in Charitable Medical Centers

نویسندگان [English]

  • hamidreza eshraghi 1
  • Rahmatollah Amir Ahmadi 2
  • mohammadreza naeimi 2
1 PhD Student in Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Golestan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Golestan, Iran
چکیده [English]

The system and social life in human society depend on the cooperation and participation of its members, and in this regard, the health system also needs to use the potential of the people in the form of the participation of health donors. In this applied and qualitative research, with the aim of studying the sociological factors affecting the participation of donors in charitable medical centers, a semi-structured interview was conducted with 15 donors. In the coding process and after converting the audio files of the interviews to text files, semantic units are identified and the initial codes are assigned to them and then manually analyzed using Maxqda software using content analysis method. The research findings, while identifying 296 semantic units, 27 sub-themes and 3 main themes, confirm that dimensions of social capital have been motivating, facilitating and encouraging donors to participate in charitable activities. Among the members of the charity social network, advertising and information, the existence of the tradition of charity in the family and friends of the benefactors, social, emotional, information and instrumental support that facilitate the participation of benefactors and also to enter the charity in places where It was needed, it encouraged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Donors
  • Participation
  • Charity Medical Center
  • Iranian Health System
  • sociological factors