تحلیل رمان‌های «جزیره سرگردانی» و «ساربان سرگردان» با نظریه تفسیرگرایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

کنش انسانی در برابر هر نوع واقعیت اجتماعی، می تواند محصول انتخاب و اراده او و یا فشارهای بیرونی دانسته شود . تفسیرگرایان رفتار اجتماعی را درگیر در شرایط، ولی فاعلانه تبیین می کنند. ارتباط هستی شناختی تنگاتنگ آگاهی و معنایابی انسان با شرایط و موقعیت های تاریخی ـ اجتماعی و درگیری فرد با ساختارهای مسلط در جامعه برای تفسیرگرایی مسئله ای است که در این مقاله با مطالعه رمان های جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است تا کنش گری شخصیت رمان و رابطه ی او با واقعیت های اجتماعی، از منظر «تفسیرگرایی» و «رویکرد طبیعت گرایانه» یا «فرود به زمین» و با استفاده از «گراندد تئوری» مورد مطالعه قرار گیرد. بر همین اساس هستی به عنوان شخصیت اصلی رمان، به عنوان محور تحلیل در نظرگرفته شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که مرکزی ترین و محوری ترین مقوله در رمان های مورد بررسی در رابطه ی بین فرد و جامعه از منظر تفسیر گرایی«کنش جستجوگرانه اجتماعی و سیاسی و ناآرامی درونی و تلاش برای گذر از وضع موجود» می باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the novels of jazireh sargardani and Sarban sargardan with interpretive theory

نویسندگان [English]

  • bagher gheshlaghi 1
  • Hosein A.Tanhaei 1
  • Jamshid Mesbahipoor Iranian 2
1 Sociology Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Human action against any kind of social reality can be considered a product of choice and its will or external pressure. Interpreters interpret social behavior in terms of circumstances, but they are interpersonal. The close ontological relationship between consciousness and meaning of man with historical social situations and situations and the involvement of the person with the dominant structures in society for interpretation is an issue that has been studied in this article by studying the novels of the jazireh sargardani and Sarban sargardan. In this research, the author attempts to study the behavior of the personality of the novel and its relationship with social reality from the point of view of "interpretationism" and "naturalistic approach" or "down to earth" and using "grounded theory". Accordingly, being as the main character of the novel, is considered as the axis of analysis. The result of this research shows that the most central and most important category in the studied novels in the relationship between the individual and the society is from the point of view of interpretiveism, social and political inquiry, and internal unrest and attempts to overcome the present situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpretationism
  • Symbolic interactionism
  • Herbert Blumer
  • Grounded Theory