مطالعه تأثیر جهانی شدن زندگی فرهنگی و سیاسی بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه فرهنگی سیاسی، مرکز پژوهش های اجتماعی کندوکاو، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی و ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پدیده جهانی شدن ازجمله موضوعاتی است که کلیه کشورهای درحال توسعه از جمله ایران را به خود مشغول داشته است. هدف پژوهش حاضر شناخت و ارزیابی پدیده جهانی شدن زندگی فرهنگی و سیاسی شهروندان تهرانی و تأثیر آن براعتماد اجتماعی است. روش پژوهش حاضر پیمایش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و شیوه نمونه گیری خوشه ای بوده است ، با این روش حجم نمونه  300 نفری از شهروندان در مناطق یک، هفت و هفده کلانشهر تهران مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد، میزان اعتماد اجتماعی و جهانی شدن زندگی فرهنگی شهروندان تهرانی درحد متوسط و جهانی شدن زندگی سیاسی درحد بالا است. متغیر جهانی شدن زندگی فرهنگی با اعتماد اجتماعی دارای همبستگی بوده و ارتباط معناداری میان این دو وجود دارد، لیکن میان جهانی شدن زندگی سیاسی با اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد. ضریب رگرسیون نشان می دهد که 0/03= R2 می باشد. بنابراین رابطه علی بین اعتماد اجتماعی و جهانی شدن زندگی فرهنگی و سیاسی ضعیف است. با توجه به مدل تحلیل مسیر، جهانی شدن زندگی فرهنگی تأثیرمستقیم و جهانی شدن زندگی  سیاسی تأثیر غیر مستقیم بر اعتماد اجتماعی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The globalization of cultural and political life of Tehran citizen’s effects

نویسندگان [English]

  • Ensieh Asghari 1
  • Nourouz Hashemzehi 2
  • Bahram Ghadimi 3
1 Researcher of Political-Cultural Department, Kandokav Social Research Center, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences and Communication, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The globalization phenomena is the matter that has occupied all the developing countries mind including Iran. The main goal of this research is the recognition and assessment of Globalization phenomena in cultural and political life of Tehran citizens and its effects to social trust. The method of present research is tool calibration, data collection, questionnaire, and Cluster sampling. This method has studied by 300 citizens of regions 1, 7, 17, of metropolises. The consequences has declared that the level of social trust and globalization in cultural life of Tehran citizens is in mediocre and in political life is high. There is a correlation and cohesion between the variable of globalization in cultural life and social trust. Thus it’s vice versa between globalization in political life and social trust. The regression coefficient is shown R2 = 0.03. Therefor there is a weak causal relationship between the social trust and the globalization of cultural and political life. According to path analysis, the globalization of cultural life has direct effect and political life has indirect effect in social trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • globalization in cultural life
  • globalization in political life
  • Social trust
  • Tehran’s citizens