نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیارگروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی می ­باشد. جامعه آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 می­باشد که به صورت تصادفی خوشه­ ای چند مرحله­ ای از بین مناطق 22 گانه شهر تهران و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. چارچوب نظری برای سرمایه فرهنگی طبق نظریه بوردیو شامل سرمایه فرهنگی تجسم یافته- عینیت یافته و نهادینه شده و برای نگرش به حقوق شهروندی نیز از مدل ژانوسکی در ابعاد سیاسی و مشارکتی- مدنی- اجتماعی است. وضعیت نگرش به حقوق شهروندی زنان 55 درصد و میزان سرمایه فرهنگی آنها 59 درصد بود. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد؛ بین مولفه­ های سرمایه فرهنگی با نگرش به حقوق شهروندی رابطه متوسط و مستقیم 0/52=r وجود دارد (0/05>P). نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که در مجموع شاخص ­های سه گانه سرمایه فرهنگی به میزان 27 درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می­ کنند که بیش ترین سهم مربوط به سرمایه فرهنگی عینیت یافته می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women’s Attitude toward Change in Awareness to Civil Rights and its Correlation with Cultural Capital in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahbube Abdosamadi 1
  • Khadijeh Safiri 2
  • Yaghoub Mousavi 3
1 PhD Student in Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Social Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present article was done with the aim to investigate Women`s attitude toward Change in Awareness to Civil Rights and its Correlation with Cultural Capital. The method was survey analytic and the statistical population were all women above 18 in Tehran city in 2017; among them 384 women were selected in random clustered multilevel way through Cochran formula from 22 regions of Tehran city. The instrument of the study was researcher- made questionnaire. The theoretical framework of cultural capital was developed through Bourdieu`s theory consisting of embodied, objective and institutional cultural capital; and the attitudes toward civil rights was based on Zoanveski`s model in political, participatory- urban- social dimensions. According to the results, women`s attitude toward civil rights status was 55 percent and their cultural capital was 59 percent. The findings of Pearson correlation coefficient test also revealed an average direct relationship between cultural capital components with the attitude toward civil rights (r=0.52, p < 0.05). The obtained results of multiple regression test also revealed that three cultural capital components can predict 27 percent of women`s attitude toward civil rights and among them, objective cultural capital was the most affective element.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude toward civil rights
  • Cultural capital
  • Tehran City
  • Women