بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وندالیسم دانش‌ آموزان دبیرستان‌های شهر پارس‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهر ان، ایران

چکیده

وندالیسم یا تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی جامعه، آسیبی اجتماعی- فرهنگی است که همواره خسارات هنگفتی بر جوامع وارد می سازد و مدارس به عنوان یکی از متعلقات عمومی و فرهنگی جامعه به صورت مداوم در معرض این آسیب می باشد. در همین راستا ؛ هدف تحقیق حاضر «بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وندالیسم دانش آموزان دبیرستان های شهر پارس آباد» می باشد. روش تحقیق، پیمایش و ابزارگردآوی اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق، شامل دانش آموزان دبیرستان های دولتی و غیردولتی شهر پارس آباد بوده که تعداد 362 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. یافته ها با استفاده از آزمون ضریب همستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان داد که به ترتیب احساس اجحاف، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، ارتباطات و همنشینی ها، میزان جامعه پذیری و عوامل فردی بر رفتارهای وندالیستی دانش آموزان فوق تاثیر دارد. نیز؛ 63 درصد از تغییرات میزان وندالیسم، ناشی از رابطه بین یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل بوده و 37 درصد باقیمانده، ناشی از سایر عواملی است که در این تحقیق مد نظر نبوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of the effective social factors on vandalism of Parsabad city high school students

نویسندگان [English]

  • Islam Gasemzadeh Ajirloo
  • Seyed Reza Moeini
  • roza karampour
Sociology Group, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Vandalism or destruction of public property and belongings of society is a socio-cultural damage that always causes great costs to communities and schools as one of the public and cultural belongings of society is constantly exposed to this damage. In this regard; The aim of this study is to " Investigating of the effective social factors on vandalism of Parsabad city high school students". Research method is survey and data collection tool is a researcher made questionnaire. The statistical population of the study included students of governmental and non-governmental high schools in Parsabad that 362 of them were determined as the sample size using the Cochran's formula and were selected by stratified random sampling to answer the questionnaire. Findings using Pearson correlation coefficient test, multivariate regression analysis and path analysis showed that feelings of descrimination, socio-economic status,communication and companionship, socialization and individual factors affect the vandalism behaviors of these students, respectively. Also; 63% of the changes in vandalism were due to the relationship between a linear combination of independent variables and the remaining 37% were due to other factors that were not considered in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandalism
  • feelings of discrimination
  • socio-economic status
  • companionship
  • Socialization