علل و پیامدهای روابط خارج از ازدواج (مورد مطالعه: زنان شهرستان رفسنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برقراری تعامل اجتماعی بین افراد، از جمله نیازهای ذاتی انسان است. تعامل و ارتباط با دیگران، یکی از نیازهای اساسی در زندگی انسانی به شمار می آید. آدمی به دنبال کسی که در کنار ایشان احساس خوشبختی کرده و از تعامل با آن ها لذت و منفعت بیشتری را نصیب خود نماید. نیازهای مختلف انسان وی را در معرض ارتباطات مختلف قرار می دهد. نیاز به ارتباط با جنس مخالف، گهگاه روابطی را باعث می شود که خارج از عرف و فرهنگ اسلامی کشور ما می باشد. این پژوهش با هدف بررسی علل و پیامدهای بوجود آورنده روابط خارج از ازدواج، در میان زنان شهرستان رفسنجان، انجام شده است. روش پژوهش نظریه داده بنیاد می باشد که داده های مورد نیاز آن از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از زنان انجام شده است. شیوه انتخاب مشارکت کنندگان، هدفمند و تعیین تعداد آنها با رسیدن به مرحله اشباع،  مشخص گردیده است. از مجموع 1127داده ی خام، 875 مفهوم، 125خرده مقوله و 54 مقوله اصلی از داده های اولیه استخراج گردید. در نهایت مفهوم محوری رویای ازدواج، به عنوان پدیده اصلی که بقیه مقولات را پوشش می داد، انتخاب گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که مهم ترین انگیزه زنان از گرایش به روابط خارج از ازدواج، تشکیل خانواده و ازدواج می باشد. استقلال یابی، و میل به رها شدن از قوانین و چارچوب های خانواده از جمله شرایط علّی این گرایش به حساب می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes and Consequences of Out-of-Marriage Relations (Case Study: Women in Rafsanjan)

نویسندگان [English]

  • reza akbari 1
  • afsaneh tavassoli 2
  • bahram ghadimi 3
1 PhD Student in Sociology of Social Groups, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Establishing social interaction between individuals is one of the innate needs of man. Interaction and communication with others is one of the basic needs in human life. Man is looking for someone who feels happier with them and gets more pleasure and benefit from interacting with them. Different human needs make him or her exposed to different communications. The need to communicate with the opposite sex sometimes causes relationships that are outside our country's Islamic culture and custom. The purpose of this study was to investigate the causes and contexts of extramarital relationships among women in Rafsanjan. The research method is the foundation data theory which data was collected through semi-structured interviews with 15 women. The method of selecting participants was targeted and quantified by reaching the saturation stage. Out of 1127 raw data, 875 concepts, 125 sub-categories and 54 main categories were extracted from the preliminary data. Finally, the central concept of the dream of marriage was chosen as the main phenomenon that covered the rest of the categories. Attention-seeking requires the attention and affection of the other party. This attention is more focused on the emotional aspects and emotional needs of participants. The results of this study showed that the most important factor in women's tendency to extramarital affairs is "attention seeking". The most important motivation for women is the tendency to have extramarital affairs, family formation and marriage. Independence, and a desire to break free from family rules and frameworks are among the causes of this tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extramarital affairs
  • family formation
  • finding independence
  • Foundation Data Theory
  • dream of marriage