بازنمایی ویژگی‌های رهبران جنبش های اجتماعی در فیلم های سینمایی (شجاع دل، گاندی، ماندلا : راه طولانی به آزادی، درباره چه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به موضوع بازنمایی ویژگی‌های رهبران جنبش‌های اجتماعی در فیلم‌های سینمایی (شجاع‌دل، گاندی، ماندلا: راه طولانی به آزادی، درباره چه) پرداخته می‌شود. جنبش اجتماعی با هدف دگرگونی اجتماعی یا تغییر بخشی از آن اجتماع صورت می‌گیرد و معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که شیوه‌ی توزیع قدرت، قوانین جامعه یا تصمیم اتخاذ شده از سوی سیاست‌گذاران و کسانی که در رأس قدرت‌اند نتوانند مسائل عمده‌ی جاری را حل و نیازهای اکثریت اعضای جامعه را برآورده سازند و در این میان سینما ابژه‌های پژوهش جامعه‌شناختی را ابداع، تفسیر و در واقع جامعه را به نمایش می‌گذارند. در این مقاله نویسنده با رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش نشانه‌شناسی چارلز سندرس پیرس و با نظریه کنش جمعی چارلز تیلی و نظریه تئوری رهبری می‌خواهد به این تحلیل برسد که فیلم‌های سینمایی تا چه حد در بازنمایی ویژگی‌های رهبران جنبش‌های اجتماعی مؤثر خواهد بود. یافته‌های تحقیق حاکی از آن بودند که معناهایی که در فیلم‌ها بازنمایی شده‌اند نشان می‌دهند: نقش رهبران در جنبش های اجتماعی جنبه ی حیاتی دارد، آن‌ها مشوق مسئولیت پذیری و سازمان دهنده ی منابع‌اند، فرصت ها را باز می شناسند و زمینه های آن را فراهم می آورند، به تدوین استراتژی می پردازند، خواست ها را مطرح می کنند و بر نتایج امور تأثیر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RRepresentation of the features of social movement leaders in cinematic films(Brave heart,Gandhi, Mandela: A Long Walk to Freedom,che)

نویسندگان [English]

  • elmira sasanpour 1
  • afsaneh edrisi 2
1 PhD Student in Political Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article, deals with the topic of representation of the characteristics of social movement leaders in cinematic films (Brave Heart, Gandhi, Mandela: A Long Way to Freedom, Che). The social movement is aimed at social transformation or the transformation of a part of that community, and it usually occurs when the method of distribution of power, the laws of society, or the decision taken by policymakers and those who are at the top of power can not solve the major current problems and the needs of the majority of members of society In the meantime, cinema introduces, interprets and subjects sociological research objects. In this article, the author,with a qualitative approach  and using the method of semiotics of Charles Sanderson Peirce, and with Charles Tilly's theory of collective action and leadership theory seek to analyze to what extent cinematic films will be effective in representing the characterstics of social movement leaders.The finding of the study indicated that , the meanings represented in the films show that: The role of leaders in social movements is crucial, they encourage social responsibility and resource organizing, recognize opportunities and provide context, formulate strategies, make demands and affect the results of affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social movements
  • representations
  • cinematic films
  • social movement leaders
  • Semiotics