تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی ارتباطات میان فردی با تأکید بر عوامل اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سازمان ها مهم ترین نهادهای ارتباطی هستند که افراد آن اغلب هم قادرند و هم علاقه دارند تا با یکدیگر حرف بزنند. ارتباطات فرایندی مبتنی بروابستگی متقابل است که در آن رفتار هر فرد، نتیجه و پیامد رفتار دیگری است. ارتباطات میان فردی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به شمار می رود. ارتباطات میان فردی می تواند به صورت کلامی- غیرکلامی و هم به صورت رسمی- غیر رسمی برقرار شود.مقاله حاضر با هدف تحلیل تغییرات ساخت اجتماعی در ارتباطات میان فردی کارکنان دیوان عدالت اداری با تأکید بر عوامل اجتماعی انجام گرفته است. نوع پژوهش کاربردی است و با توجه به اهداف تحقیق از نوع روش پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری شامل هزار نفر از کارکنان دیوان عدالت اداری استان تهران بوده که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 278 نمونه تعیین و با روش نمونه گیری منظم مورد مطالعه قرارگرفتند. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، میزان تعارض ارتباطات میان فردی در حد متوسط است. همچنین نتایج ضریب پیرسون نشان می دهد که از میان عوامل اجتماعی مختلف بین سه متغیر مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی مادر با ارتباطات میان فردی کارکنان همبستگی معناداری وجود دارد. اما بین متغیر پایگاه اجتماعی پدر با میزان ارتباطات میان فردی کارکنان همبستگی معناداری وجود نداشته است. نتایج اجرایی رگرسیون چندمتغیره نشان داد که فقط اعتماد اجتماعی با ضریب بتای (0/52 -) ارتباطات میان فردی کارکنان را کاهش می دهد و در جهت معکوس عمل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of changes in the social structure of interpersonal relationships with emphasis on social factors

نویسندگان [English]

  • Meysam shamsyan 1
  • Lila niroomand 2
  • Somayeh Tajik Ismaeili 3
  • Nourouz Hashemzehi 3
1 PhD student in Sociology, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Social Communication, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Sociology, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Organizations are the most important communication institutions that people are often able and willing to talk to each other. Communication is a process based on interdependence in which each person's behavior is the result and message of another behavior. Interpersonal communication is a key factor in organizational success. Interpersonal communication can be established verbally-non-verbally as well as formally-informally. Attention to the objectives of the research is in terms of survey method. The statistical population includes thousands of employees of the Court of Administrative Justice of Tehran province who used Morgan table to determine 278 samples and were studied by regular sampling method. Reliability of data collection tool with alpha coefficient Cronbach and its validity were confirmed by the opinions of professors and experts. The results show that the level of interpersonal communication conflict is moderate. Also, the results of Pearson coefficient show that among the various social factors, there are three variables. Social participation, social trust and mother's social status were significantly correlated with interpersonal relationships of employees. But there was no significant correlation between father social status variable and interpersonal relationships of employees. Multivariate regression results showed that only social trust with beta (52 / 0-) Reduces employees in interpersonal communication and acts in the opposite direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Changes in social construction
  • Interpersonal communication
  • Social Participation
  • Social trust
  • Court of Administrative Justice