مدل سازی معادلات ساختاری تاثیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی بر تعارضات زناشویی در خانواده های تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی بر تعارضات زناشویی در زوجین کاربر در شهر تهران انجام گرفته است. دراین پژوهش سعی شده است با مبنا قرار دادن نظریه کارکردگرایی ساختی پارسونز و استفاده از رویکرد ترکیبی، الگویی نظری تحلیلی پیرامون متغیرهای تأثیر گذار در این رابطه ارائه شود. روش انجام پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق کلیه ساکنین متاهل در سطح شهر تهران می باشد و نمونه مورد مطالعه شامل ۴۰۳ نفر از متاهلینی است که به فضای مجازی دسترسی داشته اند که برای انتخاب این تعداد، از روش نمونه گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای استفاده شد. در تحلیل داده ها از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار متناظر با آن AMOS استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است بین متغیر مستقل اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی و متغیر وابسته تعارضات زناشویی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ لیکن اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی از طریق متغیرهای واسط صمیمیت، از‌ خودبیگانگی، دین داری، سلامت روانی و پایبندی به سنت‌‌ها و ارزش ها بر متغیر وابسته تعارضات زناشویی تاثیرگذار و دارای رابطه ای معنادار است که از این بین، متغیر صمیمت زناشویی (به میزان 0/36)، دارای بیش ترین مقدار ضریب تأثیر می باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون برازندگی مدل نظری تحقیق نشان داد مدل ساختاری ارائه شده، مدل مناسبی محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of The Effect of Addiction to Social Networks on Marital Conflicts in Tehran Families

نویسندگان [English]

  • zahra fariborz 1
  • bagher saroukhani 2
  • Zahra Hazrati someeh 3
1 PhD Student in Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of addiction to social networks on marital conflict among couples in Tehran. In this research, based on Parsons's theory of structural functionalism and using hybrid approach, is presented a theoretical-analytical model of influential variables in this regard. The research method was survey and data collection tool was a questionnaire. The statistical population of the study is all married residents in Tehran and the sample included 403 married people who had access to cyberspace. Also ,two-stage cluster sampling method was used to select this number. Structural equation modeling (SEM) and corresponding software (AMOS) were used to analyze the data. The findings indicate that there is a direct and significant relationship between independent variable of addiction to social networks and dependent variable of marital conflicts; But, addiction to social networks through variables of intimacy, alienation, religiosity, mental health and adherence to traditions and values affects the dependent variable of marital conflicts and has a significant relationship. Among these, the marital intimacy variable, with an impact factor of 0.36 has the highest value. The results of the fitness test of the theoretical model of the research showed that the proposed structural model is a suitable model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • internet addiction
  • Marital conflict
  • intimacy