مطالعه جامعه‏ شناختی تأثیر تغییرات فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویتی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

چکیده

این پژوهش به منظور مطالعه تأثیر تغییر در فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویت زنان طراحی شده است. ایده اصلی تحقیق از نظریه گیدنز استخراج شده که مکان‌های جدید را بر گروه‌های مختلف مؤثر می‏داند. با توجه به این‌که باغ‏بانوان‌ها به‌تازگی در برخی از شهرهای ایران از جمله اصفهان تأسیس شده‌اند به نظر می‌رسد که این فضاها می‌توانند بر بازاندیشی و هویت نوین زنان مؤثر باشند. در این پژوهش 330 نفر زنان شهر اصفهان که طی یک دوره زمانی 30 روزه به باغ‌های این شهر مراجعه کرده‌اند به عنوان نمونه آماری از جامعه‌اماری شهر اصفهان انتخاب شده‌اند. شیوه نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای و سپس اتفاقی بوده و از میان 6 باغ بانوان شهر اصفهان، 4 باغ انتخاب و پاسخگویان سپس از میان این باغ‌ها برگزیده شده‏اند. یافته‏ها نشان داده‏اند که فضاهای نوین شهری تأثیرات مؤثری بر تغییر دیدگاه و بازاندیشی هویتی زنان داشته‌اند اگرچه این تغییرات به دلیل تازگی تأسیس باغ‏ها غالباً در حوزه نظری صورت گرفته و هنوز تا بروز تغییرات عملی ناشی از فضاهای نوین، راه زیادی در پیش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological study of the effects of changes in modern urban spaces on women's identity reflexivity

نویسندگان [English]

  • Asieh Agaii Hoseinabadi 1
  • Mansour Hagigatian 2
  • Seyyed Naser Hejazi 2
1 PhD Student in Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
چکیده [English]

The current research was designed with the aim to investigate the effect of modern urban spaces on the reflection on women's identity. The main idea of research was extracted from Giddens's theory indicating that the use of new spaces affects different groups of society. As women's gardens have been recently established in some cities of Iran, especially Isfahan, these spaces seem to affect the women's reflection and new identity. In this research, 330 cases of women of Isfahan, who referred to gardens of this city in a 120-day period, were selected as the statistical sample of the statistical population of Isfahan city using multi-stage random sampling method. Of the gardens located in different neighborhoods, 6 gardens were selected, and the respondents were then selected out of these gardens. Findings of the research showed that urban modern spaces have significant effects on changing the point of view and identity reflection of women. However, due to the recent establishment of gardens, these changes have occurred in the theoretical area and there is still a long way ahead before practical changes induced by modern spaces occur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Identity
  • Reflection
  • Urban modern spaces