بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان 15 تا 65 سال پارس آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.

چکیده

زنان امروزه با ورود به بازار و تحصیلات آکادمیک، به عنوان نیروی فعال در روند توسعه اجتماعی، سهمی انکارناپذیر در سرنوشت جامعه دارند. همچنین سلامتی افراد شاخصی مهم برای سنجش توسعه یافتگی جوامع می‌باشد. از ابعاد سلامت که در سالیان اخیر مورد توجه قرار‌گرفته و تاکید بیشتری روی آن برای نیل به توسعه وجود دارد، سلامت اجتماعی می‌باشد. این امر محقق را بر آن داشت تا به بررسی برخی عوامل فردی، اجتماعی و روانی (متغیرهای زمینه‌ای، سلامت روانی، خودکارآمدی، جامعه‌پذیری و قانون‌گرایی) مرتبط با سلامت اجتماعی زنان بپردازد. جامعه آماری پژوهش زنان (15-65 سال) شهر پارس‌آباد به تعداد 57528 نفر می‌باشد، نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و واریانس داده‌های پیش آزمون 251 نفر می‌باشد. روش تحقیق پیمایش مقطعی بوده و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد کیز و محقق ساخته جمع‌آوری و با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان‌ داد میزان سلامت اجتماعی زنان بر حسب اشتغال و تحصیلات متفاوت می‌باشد، همچنین نشانگر وجود رابطه معنادار بین سلامت روانی، خودکارآمدی و جامعه پذیری با میزان سلامت اجتماعی می‌باشد. مدل رگرسیونی سلامت اجتماعی نشان می‌دهد، متغیر‌های خودکارآمدی و سلامت‌روانی بیشترین تاثیر را بر سلامت اجتماعی دارند و 32/2 درصد تغییرات آن را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the level of social health and related factors (Case study: 15 _ 65 years old women in Parsabad)

نویسندگان [English]

  • shabnam zeynali 1
  • Hossein banifatemeh 2
1 Master of Social Sciences, University of Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Social Sciences, University of Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Women today, by entering the market and academic education, as an active force in the process of social development, have an undeniable share in the fate of society. People's health is also an important indicator for measuring the development of communities. One of the dimensions of health that has been considered in recent years and there is more emphasis on it to achieve development is social health. This led the researcher to examine some individual, social and psychological factors (contextual variables, mental health, self-efficacy, sociability and legalism) related to women's social health. The statistical population of women's research (15-65 years old) in Parsabad is 57528 people, the statistical sample is 251 people based on Cochran's formula and variance of pre-test data. The research method was cross-sectional and the data were collected using the standard Keys and researcher-made questionnaire and analyzed by SPSS software. The results show that women's social health is different in terms of employment and education, and also show a significant relationship between mental health, self-efficacy and socialization with social health. The social health regression model shows that the variables of self-efficacy and mental health have the greatest impact on social health and predict 32.2% of its changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • social health
  • mental health
  • sociability
  • Self-efficacy
  • Legalism