مقایسه نظام ارزشی حاکم بر دانش آموزان دختر دوره متوسطه و مادران آنها در شهرستان بوکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش نظام ارزشی حاکم بر دانش آموزان دختر دوره متوسطه و مادران آن ها در شهرستان بوکان مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته است. روش اصلی تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. دو نمونه 180 نفر از دانش آموزان و 180 نفر از مادران آن ها با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک چند مرحله ای انتخاب شدند. اعتبار صوری پرسشنامه با قضاوت متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج نشان می دهد که بین دو گروه دانش آموزان دختر و مادران آن ها در ارزش های مادی و فرامادی، ارزش های مربوط به تحصیلات و علم و خانواده تفاوت وجود ندارد. لیکن بین دو گروه در ارزش های جمع گرایی و فردگرایی و دینی و سنتی تفاوت معناداری  وجـود دارد. یعنی گرایش به فردگرایی و گریز از ارزش های دینی و سنتی در بین  دختران دانش آموز قوی تر می باشد. در حالی که بین دانش آموزان دختر و مادران آن ها در حوزه ارزش های مدرن، تعامل و اشتراک وجود دارد، نتایج در حوزه ارزش های سنتی گسست را نشان می دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of student discourse and value system governing high school girl students and their mothers in Bokan city in the academic year of 97-96).

نویسندگان [English]

  • ANVAR KARIMIAN 1
  • nourouz hashemzehi 2
  • Majid Kashani 1
1 Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Sociology, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the value system governing female high school students and their mothers in Buchan County has been assessed and compared. The main research method was survey and the data collection tool was a questionnaire. Two samples of 180 students and 180 of their mothers were selected by multi-stage systematic random sampling. The face validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The results show that there is no difference between the two groups of female students and their mothers in material and extra-material values, values ​​related to education and science and family. However, there is a significant difference between the two groups in the values ​​of collectivism, individualism, religion and tradition. That is, the tendency towards individualism and escape from religious and traditional values ​​is stronger among schoolgirls. While there is interaction and sharing between female students and their mothers in the area of ​​modern values, the results in the area of ​​traditional values ​​show a rift.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modern values
  • traditional values
  • Generation
  • value system
  • Buchan city