دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 61، تابستان 1398، صفحه 1-166 
6. تحلیل جامعه‌شناختی از وضعیت فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهروندان 15 سال به بالای شهر اقلید)

صفحه 93-111

اسفندیار غفاری نسب؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ سیدابراهیم مساوات؛ سیدمهدی حبیبی فراشبندی