دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 67، زمستان 1399 
1. بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات تهران

صفحه 1-19

یاسمن توحیدیان؛ مهرداد نوابخش؛ حسین آقا جانی مرساء


4. بررسی جامعه شناختی ناپایداری تحولات دموکراتیک در ایران معاصر

صفحه 59-78

محمود سلطانی عزت؛ ابراهیم متقی؛ مهرداد نوابخش


8. بررسی تاثیر عامل فرهنگی و محیطی در تعاملات اجتماعی افراد در بازارهای سنتی و مدرن شمالغرب ایران

صفحه 132-148

یوسف هوشمندپور؛ مزین دهباشی شریف؛ سید محمدرضا نصیرسلامی؛ محمد عدالتخواه


10. نقش ساختار سازه ای ساختمان های عمومی در تغییر احساس امنیت شهروندان

صفحه 168-187

جعفر یوسف پور؛ مهدی محمودی کامل اباد؛ سیامک پناهی