دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تیر 1387 (17)